Şiir Nedir?

Şiir, kullanılan dilin kişisel üsluplar ile ve bazen de belirli kalıplar hâlinde kullanılmasıyla ortaya çıkmış olan sanatsal bir yazı türüdür. Şiirler, mısralardan oluşur. Genel hatlarıyla açıklanmış olan Şiir için net olarak yapılan bir tanımı bulunmamaktadır. Şiir yazarken belirli konular seçilmektedir. Bu konular belirli bir grup hâlinde toplanmıştır ve isimlendirilmiştir.

Şiir Türleri

 • Lirik şiir: Duygusal içerikli bir şiir türüdür. Belirli bir fikri veya bilgiyi anlatmaz. Öne çıkarılmak istenen ve duygulara hitap eden düşünceler üzerine yazılmaktadır.
 • Epik şiir: Kahramanlık, vatan ve millet sevgisi, yiğitlik ve mertlik unsurlarını içeren ve bu duygularla yazılmış olan şiirlerdir.
 • Didaktik şiir: Fikir vermek amacıyla veya bir bilgiyi öğretmek amacıyla yazılan şiirdir.
 • Pastoral şiir: Doğa ve doğanın güzellikleri ile kır ve çoban hayatını ortaya koyan ve bu konularda duygu yaratmak istenen şiir türüdür.
 • Satirik şiir: Herhangi bir konuda yergi içeren şiirlerdir.

Şiir Terimleri

 • Mısra: Belirlenen bir ölçü ile veya bir satırlık birimde yazılan dizeye denir.
 • Nazım birimi: Şiiri oluşturan mısralara denir. Dörtlük hâlde olabileceği gibi beyit de olabilir.
 • Beyit: Ölçüsü belirlenmiş ve aynı olan, içinde bir anlam bütünlüğü bulunan ve iki dizeden oluşmuş nazım birimleridir.
 • Ölçü: Yazılan dizelerin hece sayılarına bağlı olarak belirli bir uyum içerisinde olmasıdır. Vezin olarak da bilinebilir.
 • Hece ölçüsü: Dizelerin oluşmasını sağlayan kelimelerin hece sayılarının eşit olmasını esas alan bir ölçüdür.
 • Aruz ölçüsü: Oluşturulan dizelerdeki hecelerin kısalık ve uzunluğuna göre, açık veya kapalı olmasına bağlı olarak düzenlenmektedir. Kısa hecelere nokta; uzun hecelere de çizgi konulur.
 • Serbest ölçü: Herhangi bir ölçüye bağlı değildir.
 • İmale: Aruz ölçüsünün kalıbına uyum sağlamak amacıyla kısa hecelerin uzun hece olacak şekilde dikkate alınmasıdır.
 • Zihaf: Uzun olan hecelerin kısa bir şekilde okunmasıdır.