Muta (Müt’a) Nikahı Nedir? Nasıl Kıyılır?

Muta (Müt’a) Nikahı Nedir? Nasıl Kıyılır?

muta-nikahi-nedir

Günümüzde gündemdeki yerini koruyan Muta Nikahı, en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Muta Nikahı nedir? Muta Nikahı nasıl kıyılır? Dinimizdeki yeri nedir? Muta Nikahı hakkında bilinmeyenler ve merak edilen tüm detaylar yazımızda…

Muta Nikahı Nedir?

Müt’a Nikahı, halk arasında bilinen adıyla Muta Nikahı, ilk müslüman toplumlarında ve günümüzde bazı Şii mezheplerinde uygulanan, kadın ve erkeğin belirli bir süre ve hatta ücret karşılığında anlaşarak başlattıkları evlilik çeşidi olarak bilinmektedir.

Sözlük anlamında, “kendisinden faydalanılan şey” anlamına gelen müt’a, bir fıkıh terimi olarak, boşanma veya evliliğin feshinden sonra kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri hediyeye denir.

Bazı kaynaklarda ise, Muta Nikahı, Acem – Fars nikâhı yada anlaşma nikahı olarak geçmektedir.

Muta Nikahı’nda belirli bir süre yoktur. Süre ve ücret tamamen kişilerin karşılıklı anlaşmaları ile belirlenmektedir.

İran’da, Muta evliliğinin çok kısa birlikteliklere dahi izin vermesi sonucu, ülkede seks ticaretinin yasal olarak yapıldığı ve İran’ın muta nikahını bir espiyonaj aracı olarak kullandığı iddia edilmektedir.

Mezheplerin Müt’a Nikahına Bakış Açısı

Başlangıçta İslam toplumunda uygulanan bu nikahın daha sonra Şiiler yasaklanmadığı, Sünniler ise yasaklandığı iddiasındadırlar.

Şiilikte Müt’a Nikahı

Bazı Şii mezheplerinde Müt’a ile ilgili ayetin neshedilmediği ileri sürülerek şeriata uygun görülür. Rafizilik’te de mut’aya cevaz verilir. Bunun yanında Şia’nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde, Nusayrilik’te ve Alevilik’te de batıl kabul edilir ve uygulanmaz.

Şiiler ve Rafiziler müt’a nikahını uygularlar. Anadolu Aleviliğinde ve Şia’nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde müt’a nikahının batıl olduğuna inanılır.

Şiiler müt’a nikahı konusunda Nisa suresinin 24.ayetini delil olarak sunarlar. Şîa yorumuna göre, Nisâ sûresinin bu âyetde geçen ve Türkçeye “faydalanmak” olarak çevrilmiştir.

Şiilerin hadis anlayışları de sünnilerden farklıdır ve sünni kaynaklarda kaydedilen hadisler yerine sadece Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri referans alırlar.

Bu hadislerden bir örnek; “Yüce Allah, müt’a ettikten sonra gusül eden bir erkeğin gusül suyunun her damlasından yetmiş melek yaratır ve bu melekler kıyamet gününe kadar ona istiğfâr ederler ve kıyamet gününe kadar müt’ayı inkâr edenlere de lânet ederler.”

Müt’a Nikahı Nasıl Kıyılır?

Müt’a nikahı için erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar. Muta evliliğinde belirli bir asgari ya da azami süre yoktur.

Erkek, rızası olan kadına, “Beni (…) (aylık) bir zaman için müt’alandır” veya ” (…) kadar para karşılığında seninle müt’alandım” der. Müt’a nikahı ile evlenen kadın, nikahın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez.

Muta nikahında şahit aranmaz kişi Allahı şahit göstererek muta yapabilir buna ilaveten mutanın günü dolmadan süresi uzatılamaz ve muta nikahının belirli bir müddeti yoktur her ne kadar İddetin bu nikahta da olduğu söylense de bu nikahı tercih edenler arasında pek riayet edildiği de görülmez.

Müt’a nikahı ile evlenen erkek, sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak alabilir.

Sünnilikte Müt’a Nikahı

Müt’a nikahı günümüzde bütün Sünni mezheblerinde zina olarak tanımlanır ve haram kabul edilir.

Bazı kaynaklara göre, Hz.Muhammed, İslam’ın ilk dönemlerinde müt’a nikahına izin verdi, daha sonra vahiylere dayandırarak yasakladı: “Ey insanlar, ben müt’a ni­kahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah, kıya­mete kadar bunu muhakkak haram kıldı. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın.”

Rivayetlere göre Mü’minûn sûresinin 6 ve 7. âyetlerinin nazil olması üzerine, müt’a nikahı kesin olarak haram kılındı.

Ashab’dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikahı kabul eden kimse yoktur. İbn-i Abbas’dan rivayetle Ali bin Ebu Talib şöyle dedi : “Rasulullah müt’a nikahından ve ehil eşeklerin etlerini yemekten Hayber’in fetih günü bizleri men et­ti.” Ömer de, hilafeti döneminde müt’a nikahını zina kabul ederek, yasakladı.