İlk Dil Çalışmaları

İlk Dil Çalışmaları

Dil üzerine ilk çalışmalar Hintlilerde görülür. MÖ IV. V. yüzyıllarda Hintli dilcilerin dinsel kaygılarla yaptığı dil çalışmalarının en önemlisi Panini’ninkidir. Bu dilcinin Ashtadhyayi “sekiz kitap” adındaki çalışması, dil incelemesi konusundaki ilk kitap olarak bilinir. Hintli bilim adamı çalışmasını kendisinden önceki 64 dilcinin araştırmalarına dayandırır. Yani ondan önce de dille ilgilenenler vardır, ancak adları bilinmemektedir. Panini, Sanskritçe ile ilgili 4000 kadar kuralı ve söz varlığına ait yazıları bir araya getirmiştir. Aslında Hint’teki dil çalışmalarında da dinsel kaygılar ön plandadır.

Daha sonra Araplarda, özellikle Basra’da dil bilgisi okulları görülmektedir. Bu okullarda Arapça sözdizimi ve sesbilgisi konusunda yoğun çalışmalar olmuştur. VII. yüzyıldaki Basra okulunun en önemli bilgini Sibeyni bir Arapça dilbilgisi kitabı hazırlar. El-kitab adlı yapıt değerini bugün de yitirmemiştir. Hintlilerdeki dini bilgileri kaybetmeme ve doğru öğretilmesi için dile verilen önem diğer dinler için de geçerlidir. Arapça ile ilgili Kufe ve Basra’da açılan dil okulları da aynı kaygıları gütmüştür. Arapçanın korunmasında ve geliştirilmesinde bu okullar önemli görevler yapmıştır. Yine X. yüzyılda yaşayan İsmail Cevheri’nin Sihah adlı büyük sözlüğü, sözcük bilgisi ve sözlükçülük açısından oldukça önemlidir.

Eski Yunan’da sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında olduğu gibi dil üzerinde de derinlemesine durulur. Dilin doğuşu ilk inceleme konusu olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak dil doğuştan getirilen bir yetenektir, dil sonradan kazanılan bir yetenektir şeklinde iki görüş ortaya çıkar. Dil doğal mıdır yoksa bir tür anlaşma ile varılan bir dizge midir görüşü uzun süre tartışılır. Daha sonra dil felsefi bağlamda incelenir. Yine bu döneme ait yapısal çözümleme denemeleri vardır. Eflatun, dili bir adlar dizgesi olarak görmekte, bu nedenle adların kaynağı, doğruluğu üzerinde derinleşmeye çalışmaktaydı.