Mehmet Okuyan Kimdir? Aslen nereli? Biyografisi – Hayatı

Mehmet Okuyan Kimdir? Aslen nereli? Biyografisi – Hayatı

mehmet-okuyan-kimdir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Mehmet Okuyan hakkında bilinmeyenler ve çok daha fazlası yazımızda…

Mehmet Okuyan Kimdir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 1965 yılında, Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimini Trabzon’da tamamlayan Okuyan, yüksek öğrenimini, 1087 yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

1988 yılında okuduğu üniversitede Tefsir Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Aynı fakültede, 1990 yılında Yüksek Lisansını, 1994 yılında da Doktora çalışmalarını tamamladı ve yine aynı yıl Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.

Mehmet Okuyan, 2002 yılında Doçent, 2008 yılında ise Profesör ünvanına sahip oldu.

Okuyan halen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Okuyan, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ

 • 1995-1997 – Temel İslam Bilimler Bölüm Bşk. Yardımcılığı
 • 1995 – Temel İslam Bilimleri Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Başkanlığı – Devam ediyor
 • 2000-2002; 2008- 2009 – Dekan Yardımcılığı
 • 1998-2001 – Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Yrd. Doçent temsilcisi)
 • 2003-2006 – Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, (Doçent temsilcisi)
 • 2008 – Fakülte Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) – Devam ediyor
 • 2009 – Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (Prof. Temsilcisi) – Devam ediyor

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

1. TEZLER

 • Okuyan, Mehmet, “XX. Asrın İlk Yarısındaki Türk Müfessirler”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1990. (Yüksek Lisans tezi).
 • Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri”, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994. (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001). (Doktora tezi).

2. KİTAPLARI

 • Okuyan, Mehmet, Necmuddin Daye ve Tasavvufi Tefsiri, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1994 (Rağbet yayınları, İstanbul, 2001).
 • Okuyan, Mehmet, Kur’an’da Vücuh ve Nezâir, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).
 • Okuyan, Mehmet, Son Dönem Osmanlı’da İki Müfessir: Bereketzâde İsmail Hakkı ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Samsun, 2001 (Doçentlik çalışması).
 • Okuyan, Mehmet, Kur’an’da Çok Anlamlılık (Vücuh ve Nezâir), Samsun, 2007 (Profesörlük çalışması).
 • Okuyan, Mehmet, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Kabir Azabı Var Mı?, İstanbul, 2007.
 • Okuyan, Mehmet, Fâtiha ve Duhâ-Nâs Arası Kısa Sûrelerin Tefsîri I, Samsun, 2008.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri I, İstanbul, 2010.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri II, İstanbul, 2010.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri III, İstanbul, 2010.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri IV, İstanbul, 2010.
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri V, (baskıda).
 • Okuyan, Mehmet, Kısa Sûrelerin Tefsîri VI, (devam ediyor).

3. MAKALELERİ

 • Okuyan, Mehmet, “Necmuddin Dâye ve Tasavvufî Tefsiri”, OMÜ İlah.Fak. Dergisi,s. VIII, Samsun 1996.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Olumsuz İnsan Tipleri”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar dergisi, sayı: X,XI,XII, İstanbul 1999.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Tabiat İlimlerine Bakışı”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 16-17-18, İstanbul 1999.
 • Okuyan, Mehmet, “Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Tefsiri”, Kur’an Mesajı, İlmi Araştırmalar Dergisi, sayı: 19-20-21, İstanbul 1999.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’ın Nüzülünde Taaddüd/Tekerrür Problemi”, İslami Araştırmalar Dergisi cilt: 14, sayı: 1, 2001.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân Verilerine Göre “Öteki”nin Konumu”, Mustafa Öztürk’le birlikte, (İslam ve Öteki, ed. Cafer Sadık Yaran) Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Gizemli Bir Yolculuğun Kıssası”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIII, İstanbul, 2004.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da Rahmet Kavramı ve Hz. Peygamber’in Âlemlere Rahmet Oluş Keyfiyeti”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XIV, İstanbul, 2004.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’ân’da Hz. Meryem Mucizesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı: XVI, İstanbul, 2005, ss. 129-157.
 • Okuyan, Mehmet, “Kadına Yöneliş Şiddete Kur’ân’ın Bakışı”, OMÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: XXIII, Samsun, 2007.
 • Okuyan, Mehmet, Osman Eyüpoğlu, “Kur’ân’ın Sosyo-Kültürel Koşulları Dikkate Alışı: Ma‘rûf Kavramı Örneği,” OMUİFD, sayı: XXVI-XXVII, ss. 175-213, Samsun, 2008.
 • Okuyan, Mehmet, Kur’ân’da Zann Kavramı. (Devam ediyor)

4. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Okuyan, Mehmet, “Creation of Mary, Mother of Jesus, as a Miracle in the Qur’an”, Journal of Religious Culture, No: 106, Frankfurt, 2008.
2. Okuyan, Mehmet, “Interreligious Dialogue as a Way of Establishing a Peaceful World Order a Muslim Perspective”, Interreligious Insight, Vol. 5, no. 4, (October 2007).

5. TEBLİĞLER

 • Okuyan, Mehmet, “Ruhu’l-Beyan’ın Kaynaklarından Biri, Bahru’l-Hakaik Tefsiri”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursevi Semp., 26-27 Mayıs 2000 Bursa.
 • Okuyan, Mehmet, “Kur’an’da İnanç ve İrade Özgürlüğü, İrtidad Sorunu”, S.D.Ü. Sos. Bil.Ens. Sevgi ve Hoşgörü Semp. 5-6 Eylül 2000 Isparta.
 • Okuyan, Mehmet, “Kendisine Kitap Verilen ve Verilmeyen Peygamberler (Rasûl-Nebî Ayırmı ve Bunun İstismarı)”, Kur’ân Sempozyumu, Fecr ve Dost-Der, Samsun, 2008.
 • Okuyan, Mehmet, “Meallere Duyulan İhtiyaç”, Kur’an-ı Kerîm Mealleri Sempozyumu, Kur’ani Hayat Dergisi, İstanbul, 2010.

6. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

 • Okuyan, Mehmet, “Bereketzade İsmail Hakkı”, TDV İslam Ans. c.V İstanbul 1992.
 • Okuyan, Mehmet, “Necmeddin-i Daye”, TDV İslam Ans. c. XXXII İstanbul, 2007.

7. DANIŞMANLIKLAR VE YAPTIRILAN TEZLER

Biten Tezleri

1. ÖZDEMİR, Faruk, “Lütfullah b. Muhammed Erzurumî’nin Râmûzü’t-Tahrîr ve’t-Tefsîr Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç.Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 1999.
2. YILDIZ, Murat, “Ebu’l-Fedâil Yusuf b. Hilâl es-Safedî’nin Keşfu’l-Esrar ve Hetkü’l-Estâr Adlı Tefsirinin İncelenmesi”, 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Okuyan, Samsun, 2003.

Devam Eden Tezleri

1. KARA, Mustafa, “Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’an Kıssaları”, (Doktora tezi) Devam ediyor.
2. DURAN, Asım, “Âyet Kavramı Bağlamında Kur’an’daki Kevnî Âyetlerin Yorumu”, (Yüksek Lisans) Devam ediyor.