Ahmed Hamdi Şirvani Kimdir?

Ahmed Hamdi Şirvani Kimdir?

ahmed-hamdi-efendi-kimdirAhmed Hamdi Şirvani Efendi, XIX. yüzyılın tanınmış Osmanlı müellif ve ediplerindendir. Pek çok alanda eser vermiş bir bilgin ve devlet adamıdır. Sayısı yirmiyi aşan kitabına rağmen kaynaklardan hayatı hakkında yeterince bilgiye sahip olamadığımız Ahmed Hamdi’nin doğum tarihi, ansiklopedi ve çeşitli kaynaklarda 1831 olarak kaydedilmekle birlikte torunlarından Fatma Rezan Hürmen tarafından naklledilen son bilgiye dayanarak doğum tarihini, 1828 olarak kabul ediyoruz.  Buna göre 1828’de Şirvan’da doğan Ahmed Hamdi’nin, babası Müderris Abdullah Efendi’dir.

Ahmed Hamdi’nin İstanbul’a geldiğini ve tahsilini tamamladıktan sonra rüşdiye muallimliği ve tahrir memuriyeti gibi bazı görevlerde bulunduğunu çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz.  Ahmed Hamdi’nin öğrencileri arasında Ziya Paşa da yer almaktadır. Öğretmenlik ve Din bilginliği görevlerinin ardından 1882’de kurulan Encümen-i Teftiş ve Muayene’de memur olarak çalıştı. 1879 yılında Terüme ve Fünun Müdürlüğü’nün ardından, Telif ve Tercüme İdaresi ile Matbaalar İdaresi’nin yerine daha geniş kadrolu olarak kurulan Encümen-i Teftiş ve Muayene’ye reis olur. Bu heyet, Osmanlı’da basılacak Türkçe, Farsça, Bulgarca, Rumca ve Ermenice kitap ve broşürler ile yabancı ülkelerden gelen çeşitli dillerdeki yayınların gümrüklerde kontrolü ve okulların teftişini yürüten bir birimdir.  1887 yılında Meclis-i Maarif azası olur ve aynı yıl Hindistan’a gönderilir. Bu seyahatindeki intibalarını daha sonra Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyahatnamesi adı ile neşreder.

Ahmed Hamdi Şirvani Eserleri 

Sanat Eserleri

 • Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyahatnamesi

İlmi Eserleri

 • Şuveru’l-kevakib fi Haritati’s-sema
 • Makaletü’l-‘urefa fi Mesa’ili’l-hukema
 • İlm’i Kavafi ve’l-bedayi
 • Teshilü’l-‘arüz ve’l-kavafi ve’l-bedayi’
 • Belagat-i Lisan-i Osmani
 • İlm-i Münazara
 • İlm-i Cedel
 • Münazaradan Risale
 • Muhtasar Mantık
 • Tarih-i Tabi’i Kısm-ı Evvel Kuşlar

Tercümeleri

 • Tercüme’i Makamat-ı Hariri
 • Lavemiü’d-dekayık fi Tercüme-i Mecamii’l-hakayık
 • Uşül-i coğrafya
 • Uşül-i coğrafya-yı Kebir
 • Uşül-i coğrafya-yı Şagir