Ne nedir kimdir neyin nesidir

Matematik

AÇI « Matematik

Bir noktadan çıkan iki yarım doğru arasındaki açıklıktır yarım doğrunun, başlangıç noktası etrafında döndürülmesinden meydana gelir. İki doğrunun kesiştikleri noktaya, açının köşesi, doğrulara açının kenarları denir. Açının büyüklüğü kenarlarının uzunluğuna değil, iki kenar arasındaki açıklığa bağlıdır. Beş türlü açı vardır: Tam açı : Bir yarım doğrunun başlangıç noktası etrafında tam olarak dönmesinden meydana gelir ve 360 derecedir. Doğru açı : Tam açının yarısıdır ve 180 derecedir. Geniş açı : Dik açıdan büyük ve geniş açıdan küçük açıdır. Dik açı : Doğru açının yarısıdır ve 90 dereced... Devamı »»»

AĞIRLIK ÖLÇÜSÜ « Matematik

Bir cismin ağırlığının rakamlarla ve belli birimlerle tâyin edilmesine yarayan ölçü. Ağırlık ölçüsünün birimi Kilogramdır. Kilogram, dört derecedeki bir litre suyun ağırlığıdır. Ağırlık ölçü birimleri onar onar büyüyüp küçülür ve kilogramın katlarını meydana getirir. Kilogramın binde birine gram, kilogramın bin defa fazlasına ton denir. ... Devamı »»»

ALAN « Matematik

Kelime anlamı ile, düz, açık ve geniş yer. Geometride bir cismin yüz ölçümünün ifadesidir. Alan ölçüsü birimi metrekaredir. Bunun katları ve askatları mevcuttur. Alan ölçülerinin birimleri yüzer yüzer büyüyüp küçülmektedir. Metrekarenin katları, dekametrekare, hektometrekare, kilometrekare'dir. Askatları, milimetrekare, desimetrekare'dir. ... Devamı »»»

ALAN ÖLÇÜLERİ « Matematik

Yüzeyleri ölçmek için kullanılan ölçülere, alan ölçüleri denir. Alan ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Alan ölçüleri birimi metrekare'dir. Bir metrekare, bir kenarı bir metre uzunluğunda olan bir karenin alanıdır. Metrekare, yazıda, kısaltılmış olarak m2 işaretiyle yazılır. Metrekarenin katları ve askatları vardır. Metrekarenin katları yüzer yüzer büyür, askatları yüzer yüzer küçülür. Metrekarenin askatları: Bir metrekareden daha küçük yüzeyler, metrekarenin askatları ile ölçülür. Metrekarenin askatları, bir metrekarenin 100, 10.000, 1.000.000 eşit parçaya bölünmesiyle elde edi... Devamı »»»

ARİTMETİK « Matematik

Matematik biliminin; sayılardan, bunların özelliklerinden ve işlemlerinden söz eden konu, sayı bilimi. Sayılarla yapılan hesaplarda esas olarak üç işlem vardır: 1) Toplama ve onun tersinden ibaret olan çıkarma, 2) Çarpma ve onun aksi olan bölme, 3) Bir kuvvete yükseltme ve onun tersi olan kuvvet alma. Tam sayıların toplanması, bir toplamdaki terimlerin ayrı ayrı sayılması demektir. Toplama işareti "+ " dır. Toplamada üç durum ayırt edilebilir, a) Toplanacak iki sayının birer basamaklı olması hali, b) Birden fazla basamağı olan bir sayıya bir basamaklı bir sayının katılması, c) Birden fazla b... Devamı »»»

ARŞIN « Matematik

Türkiye'de eskiden kullanılan bir uzunluk ölçüsü. Aslı, parmak ucundan dirseğe kadar olan kol boyundan alınmıştır. Arşının birkaç çeşidi vardır. Çarşı arşını 68 cm, kıymetli kumaşları ölçmek için kullanılan endaze 65 cm., mimar arşını 75 cm. dir. Arşının sekizde birine urup, on altıda birine kerrap denirdi. 26 Mart 1931 de kabul edilen Ölçüler Kanunu ile bütün eski ölçüler kaldırılmış ve Türkiye içinde arşının yerine uzunluk ölçüsü olarak metre kullanılmağa başlanmıştır. ... Devamı »»»

BİRİMLER « Matematik

Bir büyüklüğü, niceliği ölçmek için seçilen aynı cinsten başka büyüklüklere verilen ad. Bir büyüklüğün, bir niceliğin ölçülmesi, bunların içinden seçilen birimlerin ya da birimlerin belli parçalarının, o büyüklükte ya da o nicelikte kaç defa bulunduğunu anlamak için yapılır (Bir uzunluğu ölçmek için, ölçü olarak alınan bir uzunluk parçasının, o uzunluk içinde kaç defa bulunduğunu bulmak gibi). Böylece üç temel nicelik için (uzunluk, zaman, ağırlık) birimler tespit edilmiştir. Üç temel niceliğin birimleri şunlardır. Uzunluk birimi “metre”, zaman birimi “saniye”, ağırlık birimi “kilogram”. Bu... Devamı »»»

CEBİR « Matematik

Niceliklerle ilgili meseleleri çözümlemek için denklemlere çevirerek basitleştiren ve bu yolla genelleştiren matematik kolu. Cebirde, sayılar yerine harflerle işlem yapılır. Bu bakımdan, cebirde, aritmetik gibi kesin sonuç alınmaz. Buna karşılık her durumda kullanılabilecek formüller elde edilir. ... Devamı »»»

ÇİZGİ « Matematik

Bir Noktanın hareketinden meydana gelen şekil. Çizginin yalnız uzunluktan ibaret tek bir boyutu vardır. Çizgiler doğru , eğri ve kırık olmak üzere üç şekilde olabilirler. Doğru çizgi, iki nokta arasındaki en kısa yoldur. İki nokta arasından da ancak bir doğru geçer. İki ucu sınırlı belli uzunluktaki doğrulara “doğru parçası” iki tarafı da sınırlanmış doğru çizgilere “doğru , bir ucu sınırlanmış öbür ucu sınırlanmamış doğru çizgilere “yarım doğru” denir. Kırık çizgi : Uç uca gelen ve bir doğru üzerinde bulunmayan doğru parçalarına verilen addır Eğri çizgi de, bir doğru üzerinde olmayan ve kö... Devamı »»»

ÇOKGEN « Matematik

Etrafı birbirlerini kesen doğrularla sınırlandırılmış olan şekillere çokgen denir. Üç kenarlı çokgenlere üçgen, dört kenarlı çokgenlere dörtgen, beş kenarlı çokgenlere beşgen, altı kenarlı çokgenlere altıgen denir. Eğer kenarları ve açıları birbirine eşit olursa, böyle çokgenlere de düzgün çokgen denir. Bu duruma göre, eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen, birer düzgün çokgendir. ... Devamı »»»

DÖNÜM « Matematik

Eski bir arazi ölçüsü. Eni ve boyu 40 ar arşın olan bir alanın yüzeyini ifade eder. Bir mimar arşını da 0,75774 metre olduğuna göre, bir dönüm, 918.672 metrekareye denktir.1931 yılında yürürlüğe giren “ölçüler ve Ayarlar Kanunu”, bütün eski ölçülerle birlikte “dönüm” ü de kaldırmıştır. Bugün, dönüme denk olan bir alan ölçümüz yoktur. ... Devamı »»»

DAİRE « Matematik

Bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan çizginin çevrelediği düzleme daire denir. Daire, öbür düzlemler gibi, doğru parçalarıyla sınırlanmamıştır. Daire, Eğri bir çizgi ile sınırlanmıştır. Daireyi çevreleyen bu çizgiye çember adı verilir. Dairenin tam ortası, dairenin merkezini meydana getirir. Dairenin çevresi, merkezden eşit uzaklıkta bulunur. Merkezden geçmek üzere çemberin İki noktasını birleştiren doğruya çap, merkezden çembere kadar gelen doğruca yarıçap denir. Çemberin herhangi iki noktasını birleştiren ve merkezden geçmeyen doğruya Kiriş, kiriş doğrusu arasında kalan çember parçasına ... Devamı »»»

DİKDÖRTGEN « Matematik

Açıları dik açı olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgenlere dikdörtgen adı verilir. Bu tariften de anlaşıldığı gibi, dikdörtgenlerde açılar doksanar derecedir. Kenarlar birbirlerine diktir, karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit ve paraleldir. Köşegenleri birbirlerine eşittir, fakat birbirlerini dik olarak kesmezler. Karşılıklı kenarların ortalarını birleştiren doğrular birbirlerini dik olarak ve ortalarından keserler, aynı zamanda, karede olduğu gibi, dikdörtgenin de simetri eksenleridir. Dikdörtgenin çevresi :Karşılıklı iki kenar birbirlerine eşit olduğuna göre, ... Devamı »»»

DİYAGRAM « Matematik

Herhangi bir olayın değişmesini çizgilerle gösteren şekil. Diyagramlar belli ölçü birimi üzerinden düz bir yüzey üzerine, bu olayların çokluklar ile uygun uzunlukta, yükseklikte ya da genişlikte, düz çizgiler, üçgenler, kareler, dikdörtgenler, daireler, yarım daireler çizmek suretiyle meydana gelir. ... Devamı »»»

DOĞRU « Matematik

Başı ve sonu olmayan doğru çizgilere, kısaca doğru adı verilir. Doğrular, geometride şu şekilde gösterilir : A / (A doğrusu diye okunur.) Doğrular, ikiye ayrılır: 1 - Yarım doğru 2 - Doğru parçası. Yarım doğru, başı belli olan, fakat sonu belli olmayan doğrulardır. Geometride şu şekilde gösterilir : A / (A yarım doğrusu diye okunur.) Doğru parçası, iki ucu da belli olan doğrulardır. Doğruların durumları :Doğrular da, düzlemler gibi, üç durumda olur : 1 - Yatay doğru, 2 - Düşey doğru, 3 - Eğik doğru. Yatay doğru, yatay bir düzlem üzerindeki ya da bu düzlemin doğrul... Devamı »»»

DÖRTGENLER « Matematik

Dört kenarlı çokgenlere verilen ad. Başlıca beş çeşit dörtgen vardır: Kare, dikdörtgen,paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk. Bunların iç açılan toplamı 360 derecedir. Hepsinde de karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar bulunur. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğrular da köşegenlerini meydana getirir. Kare : Bütün açıları ve kenarlara birbirlerine eşit olan dörtgenlere verilen ad. Köşegenlerin birleştiği nokta, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle dar açı da birbirine eşit olduğuna göre, karenin alanı, iki kenarının birbiriyle çarpımına eşittir. Dikdörtgen : Bütün açıları ve karşılıklı k... Devamı »»»

FAİZ « Matematik

Bir sermayenin kullanılmasını başka bir kimseye ya da bir kurula bırakmak karşılığında alınan kira. Bu anlamı ile faiz, istihsale katılmış olan sermayenin, bu fonksiyona karşılık aldığı paydır. Bir sermaye geliri şeklinde ifade edilen faiz, üç ayrı şekilde incelenir: 1 — Basit faiz, 2 — Bileşik faiz. 3 — Ani faiz. Basit faiz, belirli bir sermaye üzerinden belirli bir süre için hesaplanan faizdir. Basit faiz hesaplarında karşılaşılan üç unsur şunlardır: Sermaye (kapital) (A). Faiz fiyatı (yüzdesi) (t), faiz süresi (n), Faiz tutarı (f) ile gösterilmektedir. Genel olarak da bir yıl 360 gü... Devamı »»»

FAİZİN HESAPLANMASI « Matematik

Bankaya yatırılmış olan bir paranın (Kapital) belli bir faiz fiyatı ile, belli bir zamanda getireceği faizi nasıl bulabileceğimizi bir örnekle görelim: Faizi hesap etmek için gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını görmeden önce, yukarda, faiz fiyatı, müddet ve kapital arasındaki ilgileri bir daha gözden geçirmek gerekir. Buradan anlaşılacağı gibi, bir paranın getireceği faiz, faiz fiyatının, kapitalin, müddetin çok olmasına göre çok olur, bunlardan birinin azalmasına göre de az olur. Başka bir anlatışla, faiz; kapital, müddet ve faiz fi» yatı ile devamlı ilgilidir. Bunu, aritmetik dili ile a... Devamı »»»

FERSAH « Matematik

Eski bir uzunluk ölçüsü. Genel olarak normal bir adımla bir beygirin, bir saatte aldığı yola denktir. Bu ölçüyü ilkin Persler kullanmışlardır. Başka milletlerce de, bir saatlik yola denk olarak kabul edilmiştir. Bu günkü milletlerarası uzunluk ölçüsü birimine göre, aşağı yukarı 4 kilometreye denktir. ... Devamı »»»

GRAM « Matematik

Bir santimetreküp hacminde ve 4 santigrat devresinde olan suyun 45 derece boylamında ve deniz seviyesinde bulunan bir yerdeki ağırlığı. Kilogramın binde biridir. Ağırlık ölçüsüdür. ... Devamı »»»

HACİM « Matematik

Bir cismin boşlukta kapladığı yer. Cisimlere göre, hacimde değişiklikler görülür. Katı cisimler kırılıp parçalanmadıkça hacimlerin değiştirmezler. Sıvı cisimler, bulundukları kabın biçimine uyarak, o kalıbın şeklini alırlar. Gaz cisimlerin hacimleri ise, kabın biçimine bağlı olduğu gibi, gazların hacimleri sıcaklık, basınç gibi şartların etkisi altında değişiklik gösterir. Geometride bir cismin hacmi, boy en, yükseklik boyutları ile gösterilir. Bir cismin bu üç boyutu yoksa o cismin hacmi yoktur. Hacim ölçüleri: Hacim ölçüsü birimi (metreküp)tür.Boyu,eni ve yüksekliği birer metre olan cisi... Devamı »»»

HACİM ÖLÇÜLERİ « Matematik

Cisimlerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçülere hacım ölçüleri denir. Hacim ölçüleri de metre sistemine göre düzenlenmiştir. Hacim ölçüleri birimi metreküptür. Bir metreküp, boyutlarından biri bir metre olan bir küpün kapladığı hacime eşittir. Metreküp, yazıda kısaltılmış olarak (m3) işaretiyle gösterilir. Metreküpün katları ve askatları vardır. Metreküpün askatları biner biner küçülürler, metreküpün katları biner biner büyürler. Metreküpün askatları: Bir metreküpten daha küçük haramlar, metreküpün askatları ile ölçülürler. Metreküpün askatları bir metreküpün bölünmesiyle elde edilmişt... Devamı »»»

İSTATİSTİK « Matematik

Çeşitli toplumsal olayların sayı hesabıyla incelenmelerine yarayan bilinen bir metod. Günlük hayatımızda doğal ölüm, evlenme boşanma, istihlâk, istihsal gibi birçok doğal, sosyal ve ekonomik olayların tek tek görünümleri karşı karşıya geliriz. Fakat, bunların toplum hayatındaki sonuçlarını birleştirilmiş bir şekilde ve kesine yakın bir durumda ifade edemeyiz. Ortalama durumla, her hangi bir yiyecek fiyatında, belli bir süre içinde artma ya da eksilme olduğu, bir ülkenin nüfusuna göre doğum ve ölümlerin oranı gibi sonuçlar ancak bu olayların sonuçlarını birleştirmek ve aralarında istenen oranı ... Devamı »»»

METRE « Matematik

Uzunluk ölçüsü. Yer boylam dairelerinden ekvatorun 1/40.000.000 i olarak alınmıştır. Metre, İngiltere ve Amerikanın dışında bütün ülkelerde uzunluk ölçüsü olarak kullanılır, (m) ile gösterilir Metrenin katları: Dekametre, hektometre ve kilometre'dir. 1 dekametre (dkm) = 10 m. 1 hektometre (hkm) = 100 m. 1 kilometre (km) = 10 hkm. 100 = dkm. = 1.000 m. Metrenin askatlan : Milimetre, santimetre, desimetre'dir. 1 milimetre (mm.) = 0,1 cm. = 0,01 dsm. 0,001 m. 1 santimetre (cm.) = 0,1 dsm.= 0,01 m. 1 desimetre (dsm.) = 0,1 m. ... Devamı »»»

METRE SİSTEMİ « Matematik

Metreyi esas alan ölçü sistemi. Bu sistemde, uzunluk ölçü birimi metre, alan ölçüsü birimi, metrekaredir, hacim ölçüsü birimi metreküp ağırlık ölçüsü birimi kilogram, sıvı ölçüsü birimi litredir. Metrekare (MP). kenarı bir metre olan bir karenin alanıdır. Metrekarenin katları, desimetrekare kilometrekare'dir. 1 dkm2 = 100 m2 1 hkm2 = 10.000.000 m2 M etrekarenin askatları : Milimetrekare, santimetrekare, desimetrekaredir. 1 mm2 = 0.01 cm2 = 0.000,001 m2 1 cm2 = 100 mm2 = 0.000,00.1 m2 1 dsm2 = 10.000 mm2 = 0,01 m2 Metreküp (m3), bir kenarı bir metre olan bir küpün hacmidir. ... Devamı »»»

PRİZMA « Matematik

Alt ve üst tabanları birbirine eşit ve paralel iki çokgenden, yanal ayrıltıları da eşit ve paralel doğrulardan ibaret çok yüzeyli cisimlere verilen ad. Prizmalar, tabanlarının şekline göre ad alırlar. Üçgen prizma, dörtgen prizma, beşgen prizma gibi. Tabanları üçgen olan prizmalar, aynı zamanda “ışık prizması” adını da alırlar. Işık prizmasından geçen beyaz ışık ışınları, kendini meydana getiren renklerin kırılma durumlarına göre, bu renklerin değişik açılarla kırılması üzerine, kendini meydana getirmiş olan renklerine ayrılır. Böylece, ışık prizmasına uygunların beyaz bir ışıktan, tayfın yedi... Devamı »»»

RAKAM « Matematik

Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. On basamakta, on rakam vardır: 1 (Bir), 2 (İki), 3 Üç, 4 (Dört), 5 (Beş), 6 (Altı), 7 (Yedi) 8 (Sekiz), 9 (Dokuz), 0 (Sıfır). Bu rakamların, onlu basamağa göre yazılışının, ikinci yüzyılda Hindistan'da bilindiği, IX. yüzyılda Avrupa'ya geçtiği sanılmaktadır. Bu rakamlardan başka, değişik işaretlerle kullanılan Arap ve Romen rakamları vardır. Arap rakamları artık kullanılmamaktadır. Romen rakamları ise, çeşitli durumlarda (tarih olarak yıl göstermede, kitapların bölümlerini ayırmada, her hangi bir yazıdaki bölümle ayırmada) kullanılmakt... Devamı »»»Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | ask sevgi | hikayeler | hikaye | Sohbet | mIRc | turkchat sohbet | mirc yukle | Sohpet | Cet | Sohbet | Sozler | Chat | Saglik |