Ne nedir kimdir neyin nesidir

Genel Coğrafya

ADA « Genel Coğrafya

Her tarafı şu ila çevrilmiş az çok büyük olan kara parçasına verilen ad. Denizlerde, göllerde ve nehirlerdeki kara parçaları genel olarak bu ad ile anılırlar. Yalnız coğrafya bakımından her tarafı denizle çevrili olan Avustralya Kıtasını, ada deyiminden ayırabilmek için, bu tarifin içine, denizin ve Okyanusun o kara parçası içindeki etkisini muhafaza etmesi kaydını da koymak gerekir. Bu bakımdan Avustralya Kıtası, Okyanus ve denizin her tarafta etkisi hissedilemeyecek kadar büyük olduğu için ada sayılmaz. Bununla beraber küçük bir kıt'a sayılabilecek kadar büyük adalar da vardır. Grönland, Yen... Devamı »»»

ARKTİKA « Genel Coğrafya

Kuzey Yarımküre'nin, kutup dairesi kuzeyinde kalan bölge. Kuzey Kutup ülkeleri (65.50 kuzey enlemi). Çok yeri buzlarla örtülü bir bölgedir. Kışlar çok sert ve çok uzun (5 aydan fazla) sürer Bitki örtüsü, soğuğa dayanıklı ve buharlaşmaya karşı korunaklı bir bünyeye sahip özelliktedir. En çok görünen manzara buzlar, kayalıklar ve tundralardır Sayıca az olan nüfus, daha çok güney yönlerinde yerleşmiştir. Bunlar, Eskimolar, Kızılderili'ler ve Kuzey Asya'nın bazı boylarıdır. Bu bölge, XVI. Yüzyıldan beri çeşitli araştırmalara sahne olmuş, bir çok zenginler tarafından gezilmiş, incelemeler yapılmış... Devamı »»»

ATLAS ÜLKELERİ « Genel Coğrafya

İçerisinde Cezayir, Tunus ve Fas'ın bulunduğu, Afrika'nın kuzeybatı bölümü. Atlas Ülkeleri, Akdeniz, Atlas Okanusu ve Büyük Sahra arasında uzanır. Doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu 2.000 kilometre, enliliği ortalama 350 kilometredir. Yüzölçümü 800.000 kilometrekare, nüfusu yaklaşık olarak 13.600.000 dir. ... Devamı »»»

ATOL « Genel Coğrafya

Yüzük şeklindeki mercan adalarına verilen ad. Atollerin içi, bir tarafı denize açık bir göl halindedir. Bunlar, mercan gibi deniz hayvanlarının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu küçük hayvanlar, bir adanın etrafında yığılıp kalırlar, zamanla adanın batması sonucu bunlar batmaz, su üstün de kalırlar ve büyümelerine devam ederler. Deniz yüzünden birkaç metre kadar yüksekliktedirler. En büyükleri 1.00 2.000 kilometrekare kadardır. Bazı büyük atollerde insanlar bile yaşar. ... Devamı »»»

ALİZE « Genel Coğrafya

Tropikal bölge denizlerinde esen bazı rüzgârlara verilen ad. Alize rüzgârlarına kuzey ve güney yarımkürelerinde rastlanır. Genel olarak 30-40 paralel arasındadır. Kuzey yarım küresindeki alizeler, kuzeydoğudan ekvatora, güney yarımküresindeki alizeler de güneydoğudan ekvatora doğru eserler. ... Devamı »»»

BANAT « Genel Coğrafya

Macar ovası'nın güney bölümünde Tuna ile Mureş ırmakları ve Transilvanya Dağları arasında kalan bir bölge. Yüzölçümü yaklaşık olarak 28. 000 kilometre, nüfusu 1.700.000 kadardır. Ekime elverişli ovaları, hayvan yetiştirme alanları ve ormanlarıyla her bakımdan zengin bir bölgedir. İdarî birlik olarak tarihte ilk defa XVIII. yüzyılda. Karlofça Antlaşmasından (1699) sonra görülür. Banat'ın merkezi, tarihlerimizde Tamışvar olarak geçen Temasvas şehridir. Kanunî Sultan Süleyman zamanında alınmış ve Tamışvar valiliği olarak Osmanlı İmparatorluğu idaresine katılmıştır. 1718 yılında i... Devamı »»»

BELÜCİSTAN « Genel Coğrafya

Hindistan yarım adasının kuzey batısında bulunan İran, Hindistan Afganistan ve Umman denizi arasında kalan bir bölge. Belücista’nın küçük bölümü İran sınırları içinde bulunur ki buraya İran Belücistan'ı denir. İran Belücistanın yüz ölçümü 130.000 kilometrekare Pakistan Belücista’nın yüzölçümü 350.000 kilometrekaredir, iki bölgenin de nüfusları yaklaşık olarak 1.178.000 kadardır. Dağlık bir bölge olan Belücistan'da yerleşenlerin çokluğunu müslümanlar meydana getirir. Bozkırlar geniş yer kapladığından göçebe halinde yaşarlar ve hayvan yetiştirirler. Pakistan Belücistan idare bakımın, dan... Devamı »»»

BENGAL « Genel Coğrafya

Hindistan yarımadısının kuzey doğusunda Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin aşağı bölümünü içine alan bir bölge. Yüzölçümü 215.000 kilometrekare nüfusu 66.905.683 tür.İkinci Dünya savaşına kadar İngiltere’ye bağlı bir eyalet olan Bengal, 1947 yılında Pakista’nın kurulmasından sonra Doğu ve batı Bengal olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Doğu Bengal Doğu Pakis tanın büyük bir bölümünü meydana getirmektedir nüfusu 42.119.000 dır. Batı Bengal ise Hindistan’ın bir eyaletidir. ve nüfusu 24.786.683 tür. (Bk. Hindistan, Pakistan). Ganj ve Bramaputra nehirlerinin geniş deltalarının kapladığı verimli to... Devamı »»»

BESARABYA « Genel Coğrafya

Güney - Doğu Avrupa'da Dnyes-ter ve Prut nehirleri arasında Karadenizden Polonya’ya kadar uzanan bölge.Bugün Sovyetler Cumhuriyetine bağlı bulunmaktadır. Yüzölçümü 45. 630 kilometrekare, nüfusu 3 milyon kadardır. Besarabya, Bayezit II. devrinde Osmanlıların eline geçmiş , Bükreş Antlaşması ile Rusya'ya bırakılmıştır. 1917 de Rus İmparatorluğu çökünce Besarabya'da Millî Meclis kurulmuş ve 27 Kasım 1918 de kayıtsız şartsız Romanya ile birleşmiştir. Bu birleşmeyi hiçbir zaman kabul etmemiş olan Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında 26 Haziran 1940 ta bir ultimaton vererek Besarab... Devamı »»»

BOYLAM « Genel Coğrafya

Yeryüzündeki Herhangi bir noktanın meridyeninin, başlangıç meridyeninden (İngiltere'deki Greenwich meridyeni) doğuya yada batıya doğru olan uzaklığı. Derece ile ölçülür. Bu dereceler, başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya doğru 180'er dereceye bölünmüştür. Böylece bir yerin yeryuvarlağı üzerindeki mevkii tayin edilebilir. Fakat, bir yerin mevkiini tâyin edebilmek için boylam yeter değildir. Bunun için, geometride olduğu gibi iki koordinat ekseni gerekir. Öbür eksen de bir yerin ekvator'dan kuzeye ya da güneye doğru açısal uzaklığını veren enlemdir. ... Devamı »»»

BULUT « Genel Coğrafya

Atmosferdeki su buharının, yükseklerde yoğunlaşması ile meydana gelen çok küçük su damlacıklarına verilen ad. Su damlacıklarının çok küçük olması sebebi ile bulutların taşıdıkları su miktarları, metreküp başına birkaç gramı geçmez. Bulutlar, devamlı olarak hareket ederler. Bulutların meydana gelişleri aynı olmakla beraber şekilleri ve hacimleri bakımından aralarında büyük farklar vardır. Bulutların sınıflandırılmasında esas olarak dört tip kabul edilmiştir: a - Sirüs, b - Stratus, c - Kümülüs, d - Nimbus. Bulut için kabul edilen bu dört tipe göre, genel olarak bir bölümleme yapılmıştır... Devamı »»»

BUZDAĞI « Genel Coğrafya

Denizde yüzen, yüksekliği deniz yüzünden 100 metreye kadar ulaşabilen, yüzölçümü birkaç kilometrekareyi geçen büyük buz parçalarına verilen ad. Böyle bir buz parçasının 1/8 i suyun yüzünde, 7/8 i suyun altındadır. Çoklukla kutuplardaki türlü buzullardan kopup denizde yüzmeğe başlayan bu kütleler, Ekvator'a doğru hareket ederler ve ancak 36 Kuzey enlemine kadar ulaşabilirler. Sıcak denizlere yaklaştıkça erirler ve ortadan kaybolurlar. Fakat, soğuk denizlerdeki seferler için, büyük bir tehlike meydana getirirler. ... Devamı »»»

BUZUL « Genel Coğrafya

Yüksek dağların ve kutup bölgelerinin erimeyen karlarının dağ yamaçlarından aşağı doğru inen buz ırmağı ve buz alanlarına verilen ad. Sıcaklığı az olan yerlerde eriyemeyerek biriken karlardan meydana gelen buzullar, yaz mevsimlerinde akarsuları beslediklerinden, ekonomik bakımından büyük değer taşırlar. ... Devamı »»»

BOĞAZ « Genel Coğrafya

İki kara arasında kalan dar deniz. Boğazlar çeşitli genişlikte olur. İstanbul boğazı gibi dar olanları (550 - 3300 metre) olduğu gibi Bass Boğazı gibi (224 kilometre) pek geniş olanlar, vardır. Dünyanın çoğu denizlerle kaplı olduğundan türlü memleket arasındaki gidip gelmelerde su yolları önemli bir yer tuttuğundan, boğazlar da çeşitli su yollarının birleştiği işlek yerler olmuş, ticaret ve siyaset bakımından önem kazanmışlardır. Yer yüzünde birçok boğazlar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır : Çanakkale, Cebelitarık ,İstanbul Babülmendeb, Malakka, Sund , Magellan , Florada boğazları. ... Devamı »»»

CANSIZ VARLIKLAR « Genel Coğrafya

Doğma, büyüme, üreme ve ölme faaliyetlerini göstermeyen varlıklarla birlikte "tabiatı" meydana getirirler. Cansız varlıkları teker teker sıralamak mümkün değildir. Çevremizde, günlük yaşayışımızda, dünyada, evren sisteminde bulunan Güneş, Ay Toprak, Su, Bulut, Ateş, Madenler v.s. cansız varlıkları meydana getirirler. Bunların hiç biri, yaşama olayı içinde besin alma, doğma, yetişme, büyüme ölme gibi, hayat faaliyetlerinde bulunmazlar. Fakat her birinin, canlı varlıkların yaşamasında faydaları vardır. Denebilir ki, cansız varlıklar olmadan, canlıların olmaları, yaşamaları, ölmeleri, mümkün değ... Devamı »»»

ÇAĞLAYAN « Genel Coğrafya

Çay ve ırmaktan küçük akar suların yüksek bir yerden dökülüp aktığı yerlere verilen ad. Çağlayan, küçük bir akarsuyun yatağında bulunan sert bir tabakadan sonra, yumuşak bir tabakanın gelmesi sonucu meydana gelir. Suyun aşındırma etkisi, bu tabakayı alçaltır Ve akarsu, sert tabakanın bittiği yerden aşağıya doğru dökülmeye başlar. Böylecede döküldüğü yeri gittikçe daha derinleştirir. Akar suyun yatağı sarp bir yamaçla kesildiğinde ya da akar suyun yatağında dikey olarak kayalıkların bulunması halinde de çağlayan meydana gelebilir. Çağlayanların daha büyüklerine cavlan adı verilir. ... Devamı »»»

ÇIĞ « Genel Coğrafya

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesine verilen ad. Dağ tepelerine dik yamaçlarına devamlı yağan karlar, büyük bir yığın haline gelir ve dağın eğilimi sebebi ile yerlerinde tutunamaz olur. Yağışın değişik bir şekil alması, durdukları dengeyi bozacak bir ses yankısı, rüzgâr gibi sebepler, bu kar kümesinin bulunduğu yerde duramayarak, dağın eteklerine doğru kayması sonucunu doğurur. Böylece başlangıcında fazla büyük olmayan bir kütle aşağılara indikçe büyür ve önüne gelen ufak tefek engelleri de sürükleyerek dağın eteklerine iner. Çığ, önüne rastladığı engel... Devamı »»»

ÇÖL « Genel Coğrafya

Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkının çok olduğu bölgelerde meydana gelen çöller, genel olarak, yükseltileri az farklı ve düz alanlardır. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkının çok olması sebebiyle aşınmış kayaların meydana getirdiği kumlarla kaplıdır. Bir taraftan, kumluk ve geniş bir yüzeye yaygın olması, bir taraftan rüzgârlara engel olabilecek herhangi tabiî bir engelin bulunmaması, bir taraftan da akarsuların bulunmaması, çölleri, oturulmaz ve geçilmez yerler haline getirmiştir. ... Devamı »»»

ÇAVLAN « Genel Coğrafya

Irmak ve çayların yüksekten aktığı yere verilen ad. Daha küçük ölçüdeki suların dökülüşüne “Çağlayan” denir. Bir akarsuyun tabanında bulunan sert bir tabakadan sonra yumuşak bir tabakanın gelmesi ile oluşur. Akıntı halindeki sular zamanla burasını aşındırarak alçaltır. Böylece sular, daha yüksekten dökülmeye başlar. Bu yüksekten akış da zamanla ırmağın bölgesini daha derin aşındırır. Çavlanlar, akar suların ulaştırmasına engel olurlar. Ancak, bunun yanında elektrik enerjisi elde edilmek gibi faydaları da vardır. ... Devamı »»»

ÇAY « Genel Coğrafya

Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsulara genel olarak verilen ad. Çaylar, doğrudan doğruya denize aktıkları gibi kendilerinden daha büyük akarsulara da karışırlar. ... Devamı »»»

DALGA « Genel Coğrafya

Rüzgârla yükselip atılan su kütlesi. Deniz ya da göl gibi geniş sularda rüzgârla tümsek tümsek yükselerek harekete getirilen su kütleleri, bazen 12 metre yüksekliklere kadar çıkarak denizin ya da gölün yüzeyinin devamlı olarak dalgalı halde olması sonucunu doğururlar. Dalgaları meydana getiren su damlacıkları yerinden ayrılmazlar. Rüzgârın etkisi ile hacminde değişiklik olan su yüzeyi, bu yüzey değişikliğini ve biçimini, su damlacıkları aracı ile devam ettirmiş olurlar. Bu sebeple, dalgalar İçinde bulunan bir cisim (bir gemi, bir kayık) dalgaların etkisi ile yükselip al-çaldığı halde, aynı yer... Devamı »»»

DELTA « Genel Coğrafya

Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde iki kola ayrılmasıyla meydana gelen adacık. Bu adacıklar, çoklukla üç köşeli olduklarından, Yunan alfabesindeki dördüncü harfin adı olan “delta”anılırlar. Deltaların oluşum sebebi şudur : Nehirler, beraberlerinde sürükledikleri çamurları, nehir ağızlarına kadar getirirler. Buralarda, akar suyun hızı azaldığından, nehrin denize döküldüğü alan düzlük ise, bu çamurlar, nehrin denize döküldüğü yerlerde zamanla birikmeğe başlar. Tepesi nehre doğru, bir üçgen şeklinde büyümesine devam eder. Böylece nehir, iki ve daha fazla kollara ayrılmış olur. Üçgen şeklinde “de... Devamı »»»

DOLU « Genel Coğrafya

Atmosferde soğuktan donup iri, yuvarlak buz taneleri halinde yağan yağmur. Pirinç büyüklüğünden yumurta büyüklüğüne kadar olanlarına rastlanır. Atmosferdeki bazı yerel değişmeler sonucu, yukarılara doğru yükselen hava akınları, beraberinde “cumulonimbus” bulutları da sürükler. Bu bulutların yüklü bulunduğu yağmur damlaları, yükseklerdeki soğuk hava içinde donar. Böylece meydana gelen dolu tanesi, yoğunluğunun artması sebebi ile aşağı düşer. Düşerken, bir su tabakası ile kaplanır. Bu tabakanın, soğuk bölgelerde donması ile de, iç içe geçmiş buz küreleri gibi olan dolu tanesi büyüklüklerini... Devamı »»»

DON « Genel Coğrafya

İki anlamda kullanılan bir deyimdir: A - Atmosferde bulunan su damlacıklarının yerde ya da açıkta bulunan cisimler üzerinde billûrlaşması haline verilen ad. Bu durum, havaların soğuması hallerinde meydana gelir. Buhar halinde havada bulunan su, havanın soğuması ile yoğunlaşarak, yere iner. Soğukluğun sıfır derecenin aşağılara inmesi ile de don meydana gelmiş olur. B - Havanın soğumasının, sıfır derecenin altına düşmesi ile soğuğun bitkilerde yaptığı hücrelerinde bulunan sıvı, donar ve o hücrenin parçalanmasına sebep olur. Böylece bitkiler, canlılıklarını kaybetmiş olurlar. ... Devamı »»»

DAĞLAR « Genel Coğrafya

Çevresindeki araziye göre yüksek olan yer parçası. Tek başına bir tepe durumunda olan dağlara az rastlanır. Dağlar çoklukla bir silsile halindedirler. Dağların oluşumu başlıca dört şekilde olmuştur. Kıvrım dağları : Jeolojik devirlerde, yer kabuğunun gittikçe soğuması ve bu soğuma olayının, yerkabuğunun içerlerine doğru yönelmesi sonucu yerkabuğunda yer yer kıvrımlar meydana gelmesini sağlamıştır. Bu hareket sonucu, yer kabuğunda, çöküntüde kalan yerlere karşılık, önemli tümsekler meydana gelmiştir. Bu tümsekler sonucu, kıvrım dağlar denilen dağ çeşidi belirmiştir. Kıvrım dağlar içinde, pek e... Devamı »»»

DENİZLER « Genel Coğrafya

Yeryüzünün çoğunu örten engin su kitlesi. Dünyayı meydana getiren atmosfer (havaküre), litosfer (taşküre) ve hidrosfer (suküre) adları verilen üç unsurdan birisi denizlerdir. Denizler, yeryüzünün üçte ikisine yakın bir alan kaplarlar (Dünyanın bütün yüzü 509. 200.000 km2.. bütün karalar 148.600.000 km2). Dünyanın yüzeyinde, kıtaların arasını ayıran büyük denizlere okyanus, kıtaların kıyılarındaki büyük girintiler arasında kalan sulara kıyı denizleri, kayalar arasında sıkışmış olup açık denizlere ancak bir boğaz aracı ile birleşen denizlere iç denizler adı verilir. Deniz derinlikleri çok değişi... Devamı »»»

ENLEM « Genel Coğrafya

Yeryüzünde herhangi bir noktanın doğrultusuyla ekvator düzlemi arasındaki açısal uzaklığı. Bu uzaklık, ekvatorda kuzeye ya da güneye doğru olur. Derece ile gösterilir. Ekvator başlangıç olduğuna göre, ekvatorun enlemi sıfır derecedir. Yeryüzünde herhangi bir noktanın bulunduğu yeri tam olarak tâyin edebilmek için, geometride olduğu gibi iki koordinat ekseni olan boylam ve enlemi bilmek gerektir. ... Devamı »»»

FIRTINA « Genel Coğrafya

Şiddetli rüzgârlara fırtına adı verilir. Şiddetli fırtınalar, denizlerde şiddetli dalgalanmalara, çöllerde de geniş ölçüde çöl fırtınalarının meydana gelmesine yol açar. Şiddetli rüzgârların “fırtına” olabilmesi için, meteoroloji bilimi ile ilgili olanlara göre, hızının saatte 110 kilometreyi geçmesi gerekmektedir. Fakat, halk dilinde, fırtına deyimi olarak, yalnız çok hızlı rüzgârlar kullanılmamaktadır. Az bir rüzgârla meydana gelen “kar fırtınası” da, halk dilinde, fırtına olarak adlandırılır. Başlıca fırtına çeşitleri şunlardır. Kum fırtınası : Şiddetli rüzgârların, özellikle çöllerde bul... Devamı »»»

FİYORT « Genel Coğrafya

Karaların çok içerlerine kadar giren, iki tarafı pek dik ve yüksek olan dar ve derin körfezlere verilen ad. Fiyort, Norveç dilinde körfez anlamına gelmektedir. Bunların oluşumu üzerine çeşitli açıklamalar yapılmışsa da, oluşlarının başlıca sebebi, buzulların karaları oyması sonucu U şeklinde vadilerin meydana gelmesi, buzulların çekilmesi ve kıyıların yavaş yavaş çökmesi ile buralara deniz sularının dolmasına bağlıdır. Özellikle Norveç, İskoçya ve Kuzey Amerika kıyılarında çok rastlanır. ... Devamı »»»

GOLFSTRİM « Genel Coğrafya

Atlas Okyanusu'nda, Meksika kıyılarından çıkarak Norveç'e kadar giden ve Behring Boğazının soğuk suları arasında kaybolan sıcak su akıntısı Meksika Körfezi çevresinden çıktığı için “Körfez akıntısı” anlamına gelen “golfstrim” adı ile bilinen bir akıntıdır. Gittiği yol boyunca, sıcak su akıntısı İspanya, Fransa, İrlanda, İskoçya ve Norveç kıyılarının iklimini yumuşatır, ilkin 1517 yılında Alaminos tarafından keşfedilnmiştir. Golfstrim, yolunun ilk bölümlerinde, özellikle Plorida yarımadasını dönerken, çok belirli bir akıntı durumundadır. Sıcaklığı yüksek, rengi koyu mavi, çividi rengindedir. ... Devamı »»»

GÜN « Genel Coğrafya

Dünyanın ekseni etrafında bir devir yapması için geçen zaman. Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken yarısı devamlı olarak güneşi, gördüğü için aydınlık, öbür yarısı da karanlıktır. Bu sebeple. 24 saat olan gün süresinin “gece” ve “gündüz” olmak üzere iki bölümü vardır. Eğer, ekvator ve ekliptik düzlemleri arasında 23° 17'lık bir açı olmasaydı, gece ve gündüzlerin süresi, bütün yıl boyunca ve dünyanın her tarafında eşit olurdu. Oysaki bu açı farkı sebebi ile karanlık ve aydınlıkta kalan bölümleri ayıran daire ancak ekinoks zamanları (21 Mart ve 23 Eylül) kutup noktaları üzerinden geçmekte ve g... Devamı »»»

GÖL « Genel Coğrafya

Karalar yüzeyinin çukurlarında, suların birikmesi ile meydana gelen oluşum. Bütün çevreleri, kara ile kuşatılmıştır. Oluşum bakımından başlıca iki büyük guruba ayrılırlar: 1 - Yerli kaya içindeki göller, 2 - Set gölleri. Başlıca yerli kaya gölleri şunlardır: a - Çöküntüler ve tektonik hareketlerle meydana gelenler (Doğu Afri-ka'daki Victoria, Tanganika gölleri gibi. Bunlardan bazıları çok derin Bay-kal gölü 1.450 m.). b - Oluşumu glasyal olan çanakların sularla dolması ile meydana gelen göller (Fillândiya ve Kanada göllerinin çoğu). c - Sönmüş yanardağların kraterlerine suların dolması i... Devamı »»»

HORTUM « Genel Coğrafya

Alanı dar bir siklon çeşidi. Sütun halinde buhar ya da suyun yükselmesi ve hızla dönmesi sonucu olur. Büyük denizlerde özellikle Büyük Okyanus'ta çok sık görülen bu tabiat olayı, gemiler için büyük tehlikeler doğurur. ... Devamı »»»

ILICALAR « Genel Coğrafya

Doğal durumunda ve genel olarak yerden 34 C0 inin üstünde sıcaklıkla çıkan ve şifalı özelliklerden faydalanmak üzere banyo halinde kullanılan sulara verilen ad. Çok eski zamanlardan beri milletler, kendi yaşadıkları topraklar üzerinden fışkıran soğuk, ılık ve sıcak, lezzetli lezzeti oldukça acı ve tuzlu sularda bazı hastalıkları iyi edici özellikler arayarak, bunlardan istifade edebilmek imkânını bulmuşlardır. Bu suların çıktığı bölgelerde, herkesin gelebileceği ve kısa ya da uzun bir tedavi süresince kalabileceği banyolar yapmışlardır. Hastalıkları iyi eden yerler oldukları gibi, aynı zaman... Devamı »»»

İKLİM « Genel Coğrafya

Sıcaklık, yağış, rüzgâr, hava nemliliğinin insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamaları üzerinde yaptıkları etkiye verilen ad. Bir yerin ikliminin meydana çıkabilmesi için, sıcaklık, yağış, rüzgâr, hava nemliliğinin ortalama durumlarının alınması gerektir. Bütün ortalama işlemlerde olduğu gibi, iklim ortalamasında da en uç noktalar, olağan üstü durumların göz önüne alınması gereklidir. Böylece, bir ülke ya da bölgenin, ortalama hava şartları belirmiş olur. Bu şartların sonucuna bakılarak, o bölge ya da ülkenin iklimi hakkında sonuca varılır. Bu sonuca varılırken, bir ülke ya da böl genin bulun... Devamı »»»

İKLİM KUŞAKLARI « Genel Coğrafya

Dünyanın çeşitli bölgelerini içine alan ayrı ayrı sıcaklıktaki yerlerin meydana getirdiği genel iklim alanları. İklim kuşakları da, mevsimler gibi dünyamızın ekseninin 230 1/2 eğik oluşundan ileri gelmektedir. Bunlar ısı kuşak soğuk kuşak, orta kuşaktır. Isı kuşak : Dünyamızın güneş ışığım en iyi alan yeri ekvator ile bunun 230 1/2 güney ve kuzeyine kadar uzanan bölgelerdir. Bu bölgelerin her yerinde yılda iki defa güneş ışığı dikey olarak düşer. Başka zamanlarda da dikeye yakın bir durumda düşer. Bundan ötürü dünyamızın en sıcak yerleri yengeç ve oğlak dönenceleri arasında bulunur ve buraya... Devamı »»»

KANAL « Genel Coğrafya

Sunî olarak meydana getirilen su geçitlerine verilen ad. Nehir ve deniz sularını birbirine bağlamak, yolu kısaltmak, ulaştırmayı kolaylaştırmak, tarım bakımından toprakları sulamak ,bataklıktan kurutmak, endüstride hidroelektrik tesislere gerekli suyu göndermek gibi çeşitli amaçlar için kanallardan faydalanılır. Kanal açmak ihtiyacı, tarihin çok eski devirlerinden beri kendini hissettirmiştir. Milâttan 1400 yıl kadar önce Mısır'da Nil nehri ile Kızıldeniz arasın da bir kanal düzeneği yapılmıştı. Dünyanın en eski ve en uzun kanallarından biri de Çin'dedir. 1300 kilometre uzunluğunda olan bu ka... Devamı »»»

KAR « Genel Coğrafya

Havada donarak çok hafif billur yumakları şeklinde yağan su damlaları ve donmuş olan bu su damlalarının yerde meydana getirdikleri beyaz tabaka. Havanın yukarı tabakalarında bulutlar halinde bulunan su buharı, sıcaklık sıfırdan aşağı bulunduğu zamanlarda donar ve kar meydana gelir. Aşağı tabakalar daha sıcak değilse, çok çeşitli şekillerde taneler halinde yere düşer. Kar, bitkileri şiddetli soğuklardan koruyan bir örtü vazifesi görür. ... Devamı »»»

KEŞİFLER « Genel Coğrafya

Gizli olan ya da başkalarınca bilinmeyen şeyleri meydana çıkarma. Keşifler, çoklukla tarihin gidişini değiştirmiş, medeniyetin gelişmesini sağlamış önemli olaylardır. Keşif demek, tabiatte var olduğu halde, yapılan araştırmalar sonucunda, sonradan meydana çıkarılan gerçekler demektir. Keşifler, tarihte önemli bir konudur. Çünkü, coğrafya alanında yapılan keşiflerle, bilinen dünya daha da genişlemiş, meydana çıkarılan yeni yerler, tarih bakımından, milletlerin daha medenî olmasına, daha geniş alanlara yayılmasına yol açmıştır. İlk çağların tarihini okurken, yalnız Orta Asya'da, Avrupa'da Af... Devamı »»»

KUTUP « Genel Coğrafya

Yeryuvarlağının ekvatordan en uzak olan ve yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri. Güney ve Kuzey olmak üzere iki kutup vardır. Her iki kutup da devamlı olarak karlarla örtülüdür. ... Devamı »»»

MEVSİMLER « Genel Coğrafya

Yılın, süre bakımından birbirleri ile az çok eşit olan dört bölümü. Bunlar, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Her mevsimdeki ısı azlığı ve çokluğu, ortalama olarak bellidir. İlkbahar, ısı ortalamasının fazla olmadığı bir mevsim; yaz, ısı ortalamasının fazla olduğu bir mevsim; sonbahar, ısı ortalamasının fazla olmadığı bir mevsim kış, ısı ortalamasının düşük olduğu bir mevsimdir. Yeryüzünün ısı oranının artması ya da eksilmesi, ısı kaynağı olan güneşe göre olan duruma bağlıdır. Bu durum da, yeryüzünün ekseninin, yörünge düzlemi ile 23 derecelik bir açı meydana getirecek şekilde eğik olmasınd... Devamı »»»

MERİDYEN « Genel Coğrafya

Yeryüzünde her hangi bir noktanın çekül çizgisiyle, güneşin en büyük yüksekliğe vardığında bulunduğu nokta arasından geçen düzlem ve bu düzlemin gök küresiyle ara kesiti olan büyük daire. Meridyen daireleri, 360 yarım daire ya da 180 bütün dairedir. İngiltere'de, Londra yakınlarındaki Greemvich rasathanesinden geçen meridyen başlangıç olarak kabul edilir ve (0) ile gösterilir. Buradan doğu ve batıya doğru 180 er meridyen sayılır ve her meridyen buna göre numara alır. Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün yerlerin yerel saatleri aynıdır. ... Devamı »»»

RÜZGAR « Genel Coğrafya

Havanın hareketlerine verilen ad. Bu hareketler havadaki sıcaklık farklarından ileri gelmektedir. Yeryüzünde yan yana bulunan iki bölgeden daha fazla ısınanı üzerindeki hava sıcaklığı arttığı için genişler ve hafifleyerek yükselir. Bu sebeple o bölgede basınç azalmış, olur. (alçak basınç). Buna karşılık, daha serin bölgedeki hava soğur ve sıkışır. Bu bölgedeki havanın yoğunluğu ve basıncı artar (yüksek basınç) Basıncı çoğalan bu soğuk hava (yüksek basınçlı hava), ısınmış ve basınç azalmış (alçak basınçlı hava), havanın yükselmesi ile boşalan bölgelere akın eder. Bu durum, bir hava hareketini, ... Devamı »»»

ŞİMŞEK « Genel Coğrafya

Bulutlarda meydana, gelen elektrik akımı sebebi ile bulutlar arasında meydana gelen elektrik akımı. Bulutlar, bu buharlaşma ya da başka sebepler yüzünden elektrikle yüklüdürler. Bulutların bu elektrik yükü, bir buluta ya da yeryüzüne atlarsa şiddetli bir şerare akımı meydana gelir. Bu akım sırasındaki elektrik gücü çok olduğundan, şerare akımı, çok şiddetli olur. Bu elektrik akımı, bulutlar arasında meydana gelmişse buna “şimşek”, bulutlarla yeryüzü arasında meydana gelmişse, buna “yıldırım” adı verilir. ... Devamı »»»

YILDIRIM « Genel Coğrafya

Rüzgârın sürtme kuvveti, suyun buharlaşma ve yoğunlaşması ile bulutlarla meydana gelen elektrik yüklerinin, bulutla toprak arasında meydana gelen gerilim sonucu olarak bulutlarla toprak arasında meydana gelen elektron atlaması olayına verilen ad. Büyük bir elektrik gerilimi halinde meydana gelen yıldırım, yeryüzüne indiği zaman, büyük zararlara sebep olabilecek bir özellik taşır. Ağaçlar, hayvan ve insanlar ve çeşitli canlılar, yıldırım çarpmasına uğradıklarında, bu yüksek elektrik gerilimi sonucu olarak yanarlar, yok olurlar. Yeryüzünden yıldırım çeken yerler, bulundukları yüzeyden yüksek ... Devamı »»»

ZAMAN ÖLÇÜLERİ « Genel Coğrafya

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü de, Güneş'in çevresinde dönüşü de, ayrı ayrı birer zaman ölçüsü olarak alınmıştır. Dünya'nın Güneş çevresinde dönmesi ile tamamlanan süreye “yıl” adı verilir. Dünya'nın kendi çevresinde dönüşüne de “gün” adı verilir. Yıl 365 güne, bir gün 24 saate, bir saat 60 dakikaya, bir dakika 60 saniyeye bölünmüştür. Bir yıl 365 güne bölündüğü gibi, 12 aya da bölünmüştür. Aylar da değişik olmak üzere 30 - 31 er gün vardır. Bir yılda da ekvator ve kutup bölgeleri hariç dörder mevsim vardır (Kış, Sonbahar, ilkbahar, Yaz). Ayrıca, aylar haftalara bölünmüştür. Her haftada 7 g... Devamı »»»



Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | sevgiden | hikayesi | hikayeleri | Muhabbet | mIRcLove | sohbet | mircscriptler | Sohbet | Chat | Chat | Sozler Mesajlar | Muhabbet | Saglik Bilgsi |