Ne nedir kimdir neyin nesidir

Biyoloji

AĞIZ « Biyoloji

İnsanlarda ve hayvanlarda yüzün ön ve alt bölümüne açılan, konuşmağa, yemek yemeğe su içmeğe ve nefes almağa yarayan üst ve alt çeneler arasındaki boşluk. Anatomi ve fizyoloji bakımından ağız, besinlerin çiğnendiği, salya ile karıştığı boşluk ve tat duygusunun alındığı yerdir, önde Ve arkada olmak üzere iki deliği vardır. Ön deliği üst ve alt dudaklarla çevrilmiştir. Boğaz denilen arka kısmında dil kökü, küçük dil bulunur ve ağzı yutakla birleştirir. Tavanın ön bölümünde sert damak, arka bölümünde yumuşak damak bulunur. Ağız boşluğu, diş kemikleri ile iki. ye ayrılmıştır. Diş kemiklerinin dı... Devamı »»»

AÇLIK « Biyoloji

Canlı varlıkların muhtaç oldukları besinleri alamadıkları zaman gösterdikleri duruma verilen ad. Açlık, besinlerin bulunamadığı zamanlarda olabildiği gibi, çeşitli hastalık sebepleri ile besin yenmemesinden de meydana gelebilir. Her iki durumda da, vücut, ihtiyacı olan besin maddelerini alamadığı halde bir süre vazifesini yapmağa devam eder. Açlığın başlangıcında, önce depo edilmiş, yağlar erir. Yağ depolarının tükenmesi sonucu gene aç kalınmakta devam ediliyorsa, bazı fizyolojik olaylardan sonra, o organizma nihayet ölür. İnsanların açlığa dayanmaları, vücuttaki yağ depolarına, genç ya da ya... Devamı »»»

AKKOMODASYON « Biyoloji

Uyum-Bakılan cisimlerin, gözün ağ tabakası üzerinde birleşerek net görüntüsünün meydana gelebilmesi için, göz merceğinin değişmesi hali. Göz merceği cismin gözden uzaklığına göre eğrilik derecesini değiştirecek cisimden gelen ışınların göze girmelerini, kırılarak ağtabakada birleşmelerini ve bu suretle o cismin net görüntüsünün meydana gelmesini sağlamış olur. ... Devamı »»»

AKVARYUM « Biyoloji

Su bitkilerini ve su hayvanlarını canlı olarak korumaya ve incelemeye yarayan camdan yapılmış kaplar. Akvaryumların en basit şekilleri bir çok evlerde süs olarak kullanılan ve içinde kırmızı balık bulunan cam kavanozlardır. Çok eski zamanlardan beri bilinen akvaryum'u Çinliler kullanmışlardır.On yedinci yüzyıldan itibaren de Avrupa'da kullanılmaya başlanmıştır. Akvaryumlarda, ya tatlı sularda yaşayan balıklar ve çeşitli bitkiler veya deniz sularında yaşayan, çeşitli deniz hayvanları bulunur. Bu şekil akvaryumlar, çoğu zaman dört köşeli kaplar şeklinde yapılır. Dibinde yıkanmış ve kaynatılmış... Devamı »»»

AMİP « Biyoloji

Amoeba -Tek hücreli hayvansal (protozon) mikroplardan. Mikroskopla görülebilecek kadar küçük hayvancıklar olan amiplerin belirli bir şekilleri yoktur. Sularda yaşarlar ve yalancı ayaklar çıkararak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında türlü şekillere girerler. Hareketsiz hallerinde, genel olarak yuvarlak veya oval biçimdedirler. Hücrelerde olduğu gibi şu kısımları vardır : 1- Protoplasma, 2- Çekirdek, Protoplasma biraz kalınlaşarak bir zar yapmıştır. Ayakları, birer protoplasma uzantısıdır. Protoplasma içinde çeşitli tanecikler, bir veya iki çekirdek ve “koful” denen boşluklar bulunur... Devamı »»»

ANEROB « Biyoloji

Oksijensiz veya az oksijenli ortamda yaşayan bazı bakterilere veya hayvanlara verilen ad. Bunlar, ilk defa Pasteur tarafından keşfedilmiştir. Bu organizmalardan bir kısmı serbest oksijenli ortamda hiç yaşayamazlar, oksijen bunlara zehir etkisi yapar. Buna karşılık hep oksijensiz ortamda yaşayanları vardır. ... Devamı »»»

ASALAK « Biyoloji

Bir canlı varlığın içinde (iç asalak) ya da üzerinde (dış asalak) yaşayan organizmalar. Hayvanlardan da, bitkilerden de asalak olanlar vardır. Hayvanların ve bitkilerin asalak olmalarının başlıca sebebi kendi imkânları ile besinlerini sağlayacak durumda olmamalarıdır. Bunlardan bazısı canlı varlığın devamlı asalarıdırlar, bazıları da geçici asalak'tırlar. Devamlı olanlar bazı önemli organlarını kaybederek bağımsız yaşayamayacak bir hale gelmiş olanlardır. (Klorofil'i olmayan bitkiler gibi). Geçici asalak'lar da ancak besi alma zamanlarında ya da yumurtlamak için diğer bir canlıyı ararlar. (Pir... Devamı »»»

ASKARİT « Biyoloji

Asalak olarak yaşayan solucan. Çoğunlukla atların insanların barsaklarında yaşar. Beyaz, açık sarı renktedir. Vücudu silindir biçimindedir, iki ucu sivrilmiştir. Uçlarının birinde anus, birinde ağız bulunur. Ağzının etrafında üç tane büyük dudak vardır. Bir vantuz işini gören bu dudakları ile barsaklarda tutunur. Dişinin yaptığı yumurtalar, at gübreleri ile dışarı çıkar. Çıkan kurtçuklar barsağı delerek kana karışır, o yolla da kalbe, kalpten de akciğere geçerler. Oradan da nefes borusu ile yutağa gelirler. Bundan da yutularak, tekrar barsağa gelirler ve devirlerini tamamlamış olurlar. ... Devamı »»»

AYAK « Biyoloji

İnsan ve hayvanın yürümesine yarayan bacak bileğinden sonra gelen kısım, Yere gelen kısmına taban, sırtına ayak sırtı, arkadaki kabarık bölüme de topuk denir. İskeleti 26 kemikten yapılmıştır. Ayak vücudu yerle birleştirir. İki önemli ödevi vücut ağırlığını taşımak ve vücudun yer değiştirmesini sağlamaktır. Ayak, bu görevlerini başarabilmek için normal şeklinde, sağlam ve kuvvetli olmalıdır. Bu bakımdan ayak'ı çeşitli hastalıklardan korumak için gereken tedbirleri almak ve giyilecek ayakkabının ayak'a zorluk verecek şekilde olmamasına dikkat etmek gerektir. ... Devamı »»»

BAKTERİ « Biyoloji

Bitkilerin en aşağı katında (protophyte) yer alan, tabiatta en yaygın olan insanı, hayvan ve bitkilerde hastalık yapıcılar arasından en geniş yer tutan, mikropların bir grubu. Bitkisel tabiatta olan bakteriler yapıları basit, tek hücreli, klorofilsiz, dişilik ve erkeklik cinsi olmayan canlılardır. Hastalık yapıcı olanları (patojen) olduğu gibi zararsız olanları (saprofit) ve canlıların yaşamasında rol oynayan faydalıları da vardır. Bakteriler, başlıca üç şekilde görülürler: 1 - Küresel bakteriler (kok), çeşitli büyüklüktedir ve her zaman tamamıyla yuvarlak değildirler. Bazıları mum alevi şek... Devamı »»»

BAKTERİYOFAJ « Biyoloji

Bakteri yiyen - Canlı bakterilerin büyümesine engel olan, onları eriten ve ancak elektron mikroskopla görülebilen bir ültravirüs. Süzgeçlerden geçen ve kültürden kültüre nakledilmesi mümkün olan bu ultra-virüs, bakteri kolonilerinde görülebilen değişiklikler yapabilmekte ve bakteri hücrelerini hiç bir artık bırakmadan eritebilmektedir. Bakteriyofajların, bilhassa, zararlı bakterilerden meydana gelen çeşitli salgınlarda, bakterileri yok etmek suretiyle önemli rolleri vardır. ... Devamı »»»

BAŞ « Biyoloji

Beyni, dokunma duygusunun bir kısmı ile öbür duygu organını, solunum ve sindirim organlarının ilk kısımlarını taşıyan vücut parçası, insanlarda boynun yukarısında şişkin ve yuvarlakça; hayvanlarda vücudun ön tarafında ve ovaldir. Pek ilkel hayvanlarda, gövdenin öbür kısımlarından ayrılmamış, tır. Baş iskeleti (yandan) 1 - Alın kemiği, 2 - Duvar kemiği, 3 -Artkafa kemiği, 4 - Şakak kemiği, 5 -Temel kemiği, G - Mastoid, 7 - Elmacık kemiği, 8 - Dışkulak yolu, 9 - Elmacık kemeri, 10 - Üstçene kemiği, 11 - Alt çene kolu, 12 - Altçene cismi, 13 - Kas çıkıntısı, 14 - Eklem çıkıntısı, 15 - Çene ucu... Devamı »»»

BAKTERİSİD « Biyoloji

Bakteri öldüren - Bakterilerin yaşamasına engel olan bütün maddelere verilen ad. İnsan ve hayvan organizmalarında, hücre ve sıvılarda, ve bazı cisimlerde (bazı ilâçlar ve serumlar) bakterileri harap etme kabiliyeti vardır. Bu özellik, bilhassa zararlı olan bakterileri öldürebilmek bakımından sağlıkla önemli rol oynar. ... Devamı »»»

BAKTERİYOLİZ « Biyoloji

Bakterinin erimesi - Bakterilerle karşılaşan yüksek organizmalardaki bakterileri eriten “bakteriyolisin” adlı maddenin, bakterileri eritme olayına verilen ad. Çeşitli deney hayvanlarından, bu arada kobay'ın derisi altına ya da karın boşluğuna, öldürmeyecek miktarda canlı, yada ölü bakterilerin şırınga edilmesi sonucu, kobayların patojen olan bu bakterilere karşı bağışıklık kazanmaları ile belirmiştir. Bu hayvana, 80 gün sonra canlı bakteri (kolera vibriyonu) şırınga edilirse, bu bakterilerin bir zarar vermedikleri ve tamamen eridikleri görülür (Pfeiffer deneyi). ... Devamı »»»

BAKTERİYOTOKSİN « Biyoloji

Bakteri zehri - Bakterilerin, zehirli etki gösteren ve toksin denen maddeleri de ihtiva eden zehirli maddeleri. Bakteri zehirleri ya bakterinin organizması içinde meydana gelir (endotoksin) ve ancak onun harap olması ile meydana çıkar; ya da bakterinin organizması içinde meydana geldikten sonra, bakteri canlı iken dışarı çıkar (ekzotoksin). Toksinler, organizmanın çeşitli yerlerine etki yaparak hastalıkları meydana getirirler ... Devamı »»»

BİLEK « Biyoloji

Beş parmaklı omurgalı hayvanlarda tarak ve parmak kemiklerini taşıyan ve iki sıra küçük kemiklerden meydana gelen bölge. İnsanda el bileği ve ayak bileği olmak üzere iki kısma ayrılır. ... Devamı »»»

BİYOSFER « Biyoloji

Dünyanın çevresinde , canlıların yaşadığı kesimlere verilen ad. “Canlı küre”. Biyosfer, atmosfer içinde 10.000 metreye kadar olan bölümleri içine alır. Bu yüksekliklerde, özellikle bakterilerin ve mantar sporlarının toplandığı tespit edilmiştir. 6700 metreye kadar olan yükseltilerde de, kara hayvanları yaşamaktadır. Denizlerde yaşayan canlıların da 5.000 metreye kadar bulundukları tespit edilmiştir. Böylece, biyosferin bu iki sınırı içinde yaşayan canlılar, ısı, sıvı şartları ve hayat için gerekli bütün şartların, o bölgelerde bulunma durumları ve nispetlerine göre, çok değişik cinslerde, ya... Devamı »»»

BOĞAZ « Biyoloji

Ağız boşluğundan sonra gelen geçit. Burası solunum sistemine gidecek olan havanın, yemek borusuna geçecek olan lokmaların ve ses dalgalarının orta kulağa geçme yoludur. Boğazın ön tarafı açıktır. Bu açıklık vasıtasıyla yukarıda burun, ortada ağız, aşağıda gırtlakla komşudur. Bu sebeple burun kısmı, ağız kısmı, gırtlak kısmı olmak üzere üç bölüme ayrılır. Organizmaya girecek mikropların giriş kapısından olan boğazın, aynı zamanda yan duvarlarındaki lenf sistemi ile organizmayı bu mikroplardan koruma görevi de vardır. ... Devamı »»»

BURUN « Biyoloji

Alınla üst dudak arasında, çıkıntılı koklama ve solunum organı. Burnun dış kısmı deri, kıkırdak ve kemikten meydana gelmiştir. Yüzün önünde ve ortasında bu çıkıntı, üç yüzlü bir piramide benzer. Bu çıkıntının tepesi, “burun kökü”, yan yüzlerinin ortasındaki kenarı “burun sırtı” adını alır. Piramidin tabanında iki “burun deliği” vardır. Burun deliklerinin yanlarını sınırlayan bölümüne burun kanatları, denir. Burun deliklerinden giren deri 1,5 santimetre kadar içeri kıvrıldıktan sonra burun boşlukları mukozası ile devam eder. Burun deliklerinin, burun derisi ile örtülü olan bölümüne “burun ves... Devamı »»»

BÜYÜME « Biyoloji

Organizmanın belli bir zaman içinde ve ahenkli olarak gelişmesi. Büyümede, kalıtımla ilgili ve gelişme hormonlarının en önemli rol oynadığı “iç faktörler” sistemi ile; ısı, güneş ışını, besin ve rutubetin rol oynadığı “dış faktörler” önemlidir. İç ve dış faktörlerin rol oynadığı büyüme, başka bir deyimle, kas, kemik ve organların dokularındaki hücrelerin artışıdır; organizmanın çeşitli yerlerinde yağ birikmesinden ileri gelen bir artış değildir. Bu bakımdan büyümede en küçük birim olarak hücre alınır. Büyüme halinde hücrelerin sayısında bir çoğalma olacağı gibi, hücre hacimlerinde de bir artma... Devamı »»»

BLASTOMER « Biyoloji

Döllenmiş yumurtanın bölünmesiyle meydana gelen hücrelere verilen ad. Yumurta aşılandıktan sonra kutuplarından ikiye ayrılarak blastomer adı verilen iki hücre meydana gelir. Bunların, kutuplarından ve daha sonra ekvatorlarından bölünmeleriyle sekiz blastomer meydana gelir. Bu bölünme devam ederek döllenmiş yumurtanın safhaları olan Morula, Blastula, Gastrula denen safhalar meydana gelir. Başka bir deyimle Blastomer, embriyo parçası demektir. ... Devamı »»»

CANLI VARLIKLAR « Biyoloji

Doğan büyüyen, üreyen ve ölen varlıklara verilen ad. Canlı varlıklar, cansız varlıklarla birlikte "tabiat" ı meydana getirirler. Canlı varlıkların doğmaları, büyümeleri, üremeleri, ölmeleri, yaşamanın yaşamaları da "hayat" dediğimiz olayın meydana gelmesini sağlar. Canlıların özellikleri : Canlıların belli biçimleri ve büyüklükleri, belli bir yaşama süreleri içinde doğum, yetişme, erginlik, ölüm gibi başlıca safhaları geçirirler. Bu safhalar boyunca da canlılar "yaşama olayı" denen beslenme, sindirim, özümleme, solunum, boşaltım, salgı, hareket, duyarlık üreme gibi faaliyetlerde bulunurlar.... Devamı »»»

CENİN « Biyoloji

Hayvanlarda embriyonun bütün organları belirdikten ve kan dolaşımı başladıktan sonra aldığı ad. (İnsanda, embriyonun üçüncü ayından itibaren geçen devre). Omurgalıların çoğunda embriyo ve cenin devresinin ana dokuları dışında geçmesine karşılık, memeli hayvanlarda bu devre ana dokuları içinde geçer. Böylece cenin, dış hayatla bağdaşmak gücünü kazanıncaya kadar ana rahminde kalmış olur. ... Devamı »»»

CİNSİYET « Biyoloji

Canlılar arasında çoğalmayı sağlayan özeliklere verilen ad. Cinsiyet, canlılarda pek çok çeşitlilik gösterir. Canlıların iki büyük kolu olan bitkiler ve hayvanlarda, cinsiyet büyük değişiklik gösterir. Bunun yanında, yüksek hayvanlarla ilkel hayvanların cinsiyetleri arasında da önemli farklar bulunur. Yumurta yapımı ile ilgili olarak değişiklikler ve özellikler gösterir. Erkekte, spermayı yapacak ve döllenme yerine sevk edecek organlar bulunur. Dişide de yumurtayı meydana getirecek ve bunu döllenme yerine götürecek organlar ayırt edilir. Ayrıca, yine yüksek hayvanların dişilerinde meydana gel... Devamı »»»

ÇENE « Biyoloji

Başımızın ön bölümünde üzerine dişlerin saplı bulunduğu altlı üstlü kemik parçalarına verilen ad. İnsan ve hayvanlarda alt ve üst çene olmak üzere iki ayrı bölümden meydana gelmiştir. Üst çene hareketsizdir, alt çene ise bir tek kemikten meydana gelmiştir ve oynayabilir. Alt çenenin aşağı yukarı doğru hareketi ile de konuşmak ve besinleri çiğnemek imkân elde edilmiş olur. ... Devamı »»»

DERİ « Biyoloji

İnsan ve hayvanlarda vücudu kaplayan örtü. Vücudun yüzeyindeki bütün çukurluk ve kabartıları örttüğü gibi ağız, anüs, burun gibi delik ve ağızların mukozası ile belli belirsiz bir çizgi halin, de birleşir. Kalınlığı bölgeye göre değişir, göz kapaklarında 1 milimetre, tabanda 3 milimetredir. Dış yüzeyine “deri ibicikleri” denen küçük olukçuklar bulunur. Derinin, yapı bakımından değişik iki katı vardır : 1 - Dişte, epitel yapıda olan epidermis, 2 - İçte bağ dokusundan meydana gelen derma. Epidermiş, içinde damar olmaması ve çok katlı epitel tabakalarından meydana gelişi ile özellik kazanan bir... Devamı »»»

DİYATOMELER « Biyoloji

Bir yosun familyası. Tek hücreden meydana gelmişlerdir. Üzerlerinde, silisten yapılmış, sabun kutusu gibi iki parçalı bir kapakları vardır. Kapak üzerindeki deliklerde sitoplazma uzantıları çıkar.Hareketleri bu uzantılarla olur. ... Devamı »»»

DOKULAR « Biyoloji

Belirli bir iş yapmak üzere bir ya da birkaç çeşit hücrenin bir araya gelmesinden meydana gelen topluluk. Genel olarak, hayvansal dokular ve bitkisel dokular olmak üzere iki bölüme ayrılırlar.Hayvansal dokuları, epitel doku, katılgan doku, kan doku, kemik doku, kıkırdak doku, kas doku,sinir doku olmak üzere 7 grupta toplamak mümkündür. Epitel doku, Vücudumuzun dışını kaplayan deri ile vücut içindeki boşlukları, sindirim borusu ile kalb ve damarların iç yüzlerini döşeyen zarlar ve doku hücrelerinin hepsi de az çok sal deri yemek borusunun içini örten epiteline sümüksü zar (mukoza), bütün bez... Devamı »»»

DONMA « Biyoloji

İnsan ve hayvanlarda, şiddetli soğuklar karşısında derinin ve deri altında bulunan dokuların donması hali. Vücudun, özellikle insan vücudunun en çok soğukla karşı karşıya kalan el ve ayak parmaklarında, şiddetli soğuklar karşısında donma meydana gelir. Donmanın meydana gelmesi ile o bölgedeki doku ve hücreler, normal kan alışverişlerini yapamazlar ve hücreler, normal kan alışverişlerini yapamazlar ve böylece o bölgeler, canlılıklarını kaybetmiş olurlar. Bu durum, soğukların çok şiddetli olması ve uzun süre devam etmesi hallerinde, bütün organizma içinde meydana gelir. Her iki durumda da ya o o... Devamı »»»

DÖLLENME « Biyoloji

Canlılardaki üreme işinin ilk bölümüne verilen ad. Döllenmede, yumurtacıktaki dişi cinsel hücre, erkek cinsiyet hücresiyle kaynaşarak, tam bir hücre olan yumurtayı meydana getirir. Çok hücreli hayvanlarda, erkek ve dişi cinsiyet hücreleri ayrı ayrıdır. Erkek hücrelerine “sperma”, dişi cinsiyet hücrelerine de “yumurtacık” adı verilir.Yüksek hayvanlarda, özel bezler tarafından meydana getiren erkeklik ve dişilik cinsiyet, hücreleri, döllenmeye elverişli organlar aracılığı ile birleşirler ve yumurtanın meydana gelmesini sağlarlar, Yumurtadan da, o canlının küçük ve aynı bir benzeri meydana geler... Devamı »»»

EKLEM « Biyoloji

İskelet kemiklerinin birbirlerine eklendikleri yerlere verilen ad. Eklemler, özellikleri bakımından üçe ayrılırlar: 1 - Oynamaz eklemler, 2 - Yarı oynar eklemler, 3 - Oynar eklemler. Oynamaz eklemler, Kafatası kemiklerinin birbirlerine eklendikleri yerlerdeki eklemlerdir. Buradaki eklem yerleri, bir testerenin dişleri gibi birbirlerine geçme şeklindedir. Kemikler, bu girinti ve çıkıntılarla, birbirlerine oynamayacak şekilde eklenmiş durumdadırlar.Yarı oynar eklemler, omurgayı meydana getiren omurların birbirlerine olan eklemlerindeki eklemlerdir. Bunların oynamaları pek azdır. Oynar ekl... Devamı »»»

FAGOZİTOS « Biyoloji

Bazı hayvansal hücrelerin, yalancı ayaklar çıkararak mikrop, yabancı hücre ve küçük parçaları içlerine almaları ve sindirmeleri olayı. Meçnikof (Metchnikoff) un açıkladığı bu olay, yalancı ayak “pseudopa”de çıkaran tek hücreli hayvanlarla akyuvarlarda görülür. Fagozitos olayını yapan bir hücreli hayvanlardan amipler, çıkardıkları yalancı ayaklarla, ya, bancı cisimleri, besinlerini hücreleri içine alırlar ve bunları sindirmek suretiyle besinlerini sağlamış olurlar. İnsanların ve hayvanların kanında bulunan ve yalancı ayaklar çıkarmak özelliğinde olan akyuvarlar (leucocyte), organizmaya giren y... Devamı »»»

FOSİL « Biyoloji

Tortul tabakalar arasında başlamış bir halde bulunan hayvan ve bitki artıklarıyla bunların her türlü izlerine verilen ad. Fosiller ,genel olarak, jeolojik devirlerde tortul kütlelerin, teşekkül ettikleri sular içinde, ya da bunlara yakın dolaylarda yaşayan hayvan ve bitkilerin fosil haline geçmelerine “fosilleşme”, fosilleri inceleyen bilime ve “paleontoloji - fosiller bilimi” adı verilir. Fosilleşme sırasında et, deri gibi kısımlar tabiî olarak mahvolur. Ancak, diş, kemik tırnak gibi sert kısımlar kalır. Fosilleşmenin mükemmel olabilmesi için ölen canlının, tortul tabakalar arasına iyice göm... Devamı »»»

GLİKOJEN « Biyoloji

Hayvanların karaciğerinde bulunan bir karbonhidrattır. Karaciğerde, vücudun şeker deposu halindedir. 1856 yılında CLaude Bernard tarafından keşfedilmiştir Vücut fazla karbonhidrat aldığı zaman, derhal glikojene çevirir ve depo eder. Alınan besinlerdeki glikoz eksiği sonucu, karaciğerde depo edilen glikojen de bir mayanın etkisi ile glikoza döner ve vücudun enerjisiz kalmamasını sağlar. ... Devamı »»»

GÖZENEKLER « Biyoloji

Bitkilerin yaprak ve saplarında bulunan küçük deliklere verilen ad. İnsan ve hayvanların da derilerinde, bu çeşit delikler vardır. Bunlara da gözenek (mesamat) adı verilir. Bitkilerde, özelikle yaprakların alt yüzlerinde bulunan gözenekler, iki hücre arasındaki mikroskopik yarıklardan ibarettir. Bunlar, gereğine göre genişleyip daralabilir. Bunlar, bitkilerden buharlaşan havanın çıkmasına, bitkinin içine havanın girmesine yardım eder. İnsan ve hayvan derilerindeki gözenekler, ter ve yağ bezlerinin açıklarıdır. Bunlar da organizmanın zararlı maddelerinin deri yolu ile çıkmasına ve solunuma y... Devamı »»»

HAYAT « Biyoloji

Bitki ve hayvan organlarının gelişme, korunma ve üreme şekillerinde beliren görev halinde bulunuşu. Bu görev halinin sol bulması üzerine, “ölüm” meydana gelir. Hayat olayı, yeryüzünde bitki ve hayvanların meydana getirdiği “canlılar dünyası” için vardır. Bitki ya da insan olsun her canlı hayat olayını meydana getirmek için doğar büyür, gelişir ürer; sonunda hayat olayı yani yaşama sona ererek ölüm meydana gelir.Hayatın nasıl başladığı nasıl devam ettiği, niçin sona erdiği soruları cevapsız kalmış sorular halindedir. Bilinen şudur ki yer yüzünde ancak canlılar dünyası, hayat olayına devam eder... Devamı »»»

HÜCRE « Biyoloji

Bitki ve hayvanlarda, dokuları meydana getiren öğelerden (unsurlardan) her biri. Bu duruma göre, bütün canlılar, hücrelerden yapılmıştır. Canlılar, şekil ve özellikçe epey farklı olmakla beraber, hücreleri pek az değişiklik gösterir. Protozoalar, bir hücreli alglerle bakteriler hariç diğer bütün canlılar birçok hücrelerden yapılmıştır. Bir hücre, sitoplazma denilen, pelte kıvamında, saydam ve heterojen bir kütleden yapılmıştır. Sitoplazmanın ortasında, ışığı daha parlak görülen yuvarlak bir cisim görülür. Buna çekirdek (nucleus) adı verilir. Bazı biyoloji bilginleri sitoplazma ve çekirdeğe ... Devamı »»»

İSKELET « Biyoloji

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısına verilen ad. İskelet birbirleriyle eklem yapmış ve bir çok kemiklerin bir araya gelmesinden meydana gelmiştir. İskelet, baş, gövde ve üyelerden ibarettir. Başta, kafatası ve yüz kemikleri vardır. Kafatası, iki yan kafa, iki şakak, bir alın, bir ard kafa ile temel ve kalbur olmak üzere 8 kemikten yapılmış bir kutu halindedir. Bu kutunun içinde beyin bulunur. Şakak kemiği için de kulak oyuntuları ve kulak kemikçileri vardır. Yüz kemikleri, 14 tanedir. Bunlardan alt çene ve sapan kemiği tek, diğerleri çifttir. Çift olanlar üs çene, damak, elmacık, burun,... Devamı »»»

KALITIM « Biyoloji

Canlıların, kendinden önceki yakınlarında bulunan bedensel ya da manevî bir halin görülmesi, soyaçekim. Doğan bir çocuğun anasına, babasına, kardeşlerine ya da soyundan gelen birine benzemesi; bir fasulyeden daima aynı fasulyenin, bir serçeden, bir maymundan aynı serçenin, aynı maymunun meydana gelmesi, kalıtımla açıklanır. Kalıtım, çok eski zamanlardan beri bilginlerin ve insanların üzerinde merakla ,önemle durdukları bir olaydır. Fakat XIX. yüzyılına kadar bu olayın bilimsel bir açıklaması yapılmamıştır. İlk defa Gregor Mendell (1822 - 1884) adlı bir Avusturyalı rahip, kalıtımın esasl... Devamı »»»

KULAK « Biyoloji

İşitme duyusu organı. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümünden meydana gelmiştir. Dışkulak, sesleri toplayıp ortakulağa gönderme işini yapan bölümdür. Bu bölümün, a - Kulak kepçesi, b - Dışkulak yolu olmak üzere iki parçası vardır. Kulak kepçesi, başın yanlarında çene oynağının arkasında, geniş, kıkırdak ve deriden meydana gelmiş, üzeri girintili çıkıntılı bir yaprak gibidir. Büyüklüğü herkese göre değişir. Bir delikle, kafanın içine doğru, dışkulak yoluna açılır. Dışkulak yolu dıştan içe, biraz da arkadan öne bir doğrultudur. İçe doğru, “timpan zarı” ile kapalı ol... Devamı »»»

METABOLİZMA « Biyoloji

Bitki ve hayvanların, beslenmek ve gelişmek için dışarıdan aldıkları maddeleri, kendilerine yarar bir duruma getirmek üzere birçok değişikliklere uğratmaları ve bu arada beliren değersiz ve zararlı artıkları atmaları olaylarına verilen genel ad. ... Devamı »»»

MİKROPLAR « Biyoloji

Ancak mikroskopla görülebilen tek hücreli canlılara verilen ad. Mikroplar, tek hücreli bitkisel ve hayvansal varlıklardır. Besinlerini kolaylıkla bulaşmadıklarından, değişen hayat şartlarına kolaylıkla karşı koyamadıklarından canlıları sömürerek yaşarlar. Mikroplar, genel olarak iki grupa ayrılırlar : a - Bitkisel mikroplar (Bakteriler), b - Hayvansal mikroplar (Asalak bir hücreli hayvanlar, amip gibi). Bakteri genel adını alan bitkisel mikroplar, şekillerine göre gruplara ayrıldıkları gibi gördükleri işe göre de çeşitlenirler: a - Faydalı bakteriler (Süt, şarap, peynir, hamur mayas... Devamı »»»

OMURGA « Biyoloji

İskeletin eksenini yapan, gövdenin arka ve ortasında bulunan ve omurların üst üste gelmesinden meydana gelen kemik kolonuna verilen ad. Bu kolonu meydana getiren omurların (Vertebrae) sayısı 33 ya da 34 tanedir. Omurganın bölümleri, gövdedeki yerlerine göre adlandırılır: 1 - Boyun parçası, 2 - Göğüs parçası, 3 - Bel parçası, 4 - Sağrı kemiği, 5 - Kuyruk kemiği. Boyun parçasındaki omurlara “boyun omurlar” denir. Bunlar 7 tanedir. Yalnız bunlardan birinci ve ikinci boyun omurları ayrı ad almaktadır. Birincisine “atlas”, ikincisine de “eksen kemiği” adı verilir. Göğüs omurları 12 tane, bel omurl... Devamı »»»

OMURİLİK « Biyoloji

Omurganın ortasındaki kanaldan geçen sinirsel bir organ. Ortalama bir santimetre çapındadır. Kanalın sonuna kadar inmez, İkinci bel omuru hizasında konik şeklinde bulunur. Buradan, kuyruk sokumuna kadar bir ip halinde uzanır. Omurilik, bütün uzunluğunca aynı çapta değildir. Bu bölümler, üst ve alt taraf sinirlerinin çıkıntıları hizalarıdır. Omuriliğin önünde ve arkasında iki oluk vardır. Bunlardan öndeki derindir. Bundan başka orta çizginin yanlarında önde ve arkada derin olmayan oluklar vardır. Bu yan oluklardan, omuriliğin ön ve arka kökleri çıkar. Bu kökler yanlarda omurlar arası ... Devamı »»»

SİNDİRİM « Biyoloji

Besinlerin vücuda yarar bir hale sokulması işlemine verilen ad. Her organizma, yaşamak ve çalışmak için bir madde harcar. Vücuda yarayan maddeler besinlerden alınır. Fakat bu besinler, oldukları gibi kaldıkları sürece, vücuda yarayamazlar. Bunlar, vücuda yarar bir hale sokulurlar. Böylece, alınan besinler, ilkin sindirilir, sonra emilir ve kana karışarak “asimilasyon” a uğrar, hücrelere ve dokulara yarar bir hale gelir. Bundan sonra, vücuda yaramayan artıklar, hücre dışına atılarak “dessimilasyon”a uğrar.Besinler, ağızdan başlayarak sindirime uğrarlar.Ağızda sindirim mekanik ve kimyasal olmak ... Devamı »»»

SİNDİRİM SİSTEMİ « Biyoloji

Sindirim ile ilgili organların bütününe verilen ad. Sindirim sistemi, ağız boşluğundan başlayarak kalın barsağın alt ucundaki delikte (anus) son bulur. Uzun ve devamlı bir boru biçimindedir. Bu borunun dışında, sindirim sistemi ile ilgili bezler ve dişler yer alır. Sindirim borusu içinde şu parçalar bulunur: 1 - Ağız boşluğu, 2 - Yutak, 3 - Yemek borusu, 4 - Mide, 5 - İnce barsak, 6 - Kalın barsak. Sindirim borusuna ilişik olarak ağızda “dişler” le, salgısını ağız boşluğuna döken “tükrük bezleri”, salgısını ince barsağa döken “karaciğer” le “pankreas” vardır. Bu arada, kanla ilgili bir organ ... Devamı »»»

YAĞ « Biyoloji

Bitki ve hayvanlardan elde edilen esterlere verilen ad. Bunlar, bitkileri dokularında, meyve ve çekirdeklerinde bulunur. Hayvanlarda ise, deri altında kalp ve böbrek gibi organların çevresince ve karaciğerlerde bulunur. Yağ, yandığı zaman en çok ısı ve enerji veren besililer arasında yer alır. Bitki yağları, keten, susam, zeytin, haşhaş, Hindistan cevizi gibi tohum ve meyveleri yüksek basınçlı hidrolik preslerde sıkıştırılmakla elde edilir. Bitkisel yağların çoğu sıvıdır. (Zeytinyağı, pamukyağı gibi). Sıvı yağların içinde keten, haşhaş, fındık, ceviz ve kenevir yağı gibi olanları “kuruyan yağ... Devamı »»»

YUMURTA « Biyoloji

Kuşların, sürüngenlerin, kurbağaların, balıkların, böceklerin dişilerinin, çoğalmak için yaptıkları ve içinden sonradan yavrunun çıktığı unsur. Bu genel deyim dışında, yumurta deyince, kesin olarak kullandığımız, tavuk, kaz gibi evcil hayvanlarının yumurtaları akla gelir. Bu yumurtaların en dışında kireçten bir kabuğu, bunun altında sert bir zar vardır. Zarın içinde dıştaki beyaz, içteki sarı renkte olmak üzere iki sıvı bulunur. Sarı kısmı beyaza karışmamak için ince bir zarla sarılmıştır. Daha koyu yumurta akı (Sıvı tutkal) maddesinden yapılmış bükülmüş iki bağ ile tutturulmuştur. Yumurta ... Devamı »»»Nicknizi Yazip:
nedirkimdir | turkchat | sevda | hikaye | hikayeler | Sohbet | mIRc | cet | haberler | Muhabbet | Chet | Sohpet | Guzel Soz | Sohbet | Saglik |